Praxe CR

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětPraxe CR (PRAX-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. ( hornovab@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů30
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 30 kr. ZA
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 30 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 30 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 30 kr. ZA

Sylabus

 • Student během týdenní praxe formou zájezdu získává poznatky z techniky služeb cestovního ruchu (dopravních, ubytovacích, stravovacích aj.), geografie cestovního ruchu, dějin umění, metodiky průvodcovské činnosti a dalších oblastí studia.
 • Student během 3týdenní a 14týdenní odborné praxe:
 • 1. Poznává základy řízení oboru, v němž podnik či organizace zajišťuje svůj předmět činnosti.
 • 2. Poznává organizační řád podniku, rozdělení útvarů podle manažerské orientace a podle stupně spolupráce jednotlivých útvarů organizace.
 • 3. Provádí analýzu informačních toků v organizaci a možnosti jejich využití při řešení praktických úkolů.
 • 4. Zjišťuje průběh kontrolních procesů v organizaci, jejich časové a věcné hledisko.
 • 5. Analyzuje vnitropodnikový informační systém a jeho časové řady.
 • 6. Zjišťuje metody analýzy kvantitativních a kvalitativních dat používané v činnosti organizace.
 • 7. Provádí konzultace získaných praktických zkušeností s vedoucím bakalářské práce a řeší možnost a způsob jejich uplatnění v bakalářské práci.
 • 8. V závěru odborné praxe vytváří v seminární práci závěry ze získaných zkušeností - opatření k odstranění disproporcí mezi teorií a praxí řízení podniku.

Doporučená literatura

 • podle zvoleného tématu bakalářské práce
 • Směrnice k odborné praxi, Interní pokyn vedoucí katedry k odborné praxi pro studenty oboru Cestovní ruch, Požadavky na seminární práce z praxí; vše dostupné z https://praxe.vspj.cz/dokumenty

Anotace

Cílem předmětu je propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi a získání zkušeností z různých organizací cestovního ruchu. V průběhu zejména souvislé 14-týdenní praxe student získává podklady pro zpracování bakalářské práce.


Znalosti: Student prokáže znalosti struktury a fungování podniků cestovního ruchu, poskytování služeb cestovního ruchu a znalost principů péče o zákazníka. Student umí analyzovat provozní předpisy a technologické postupy daného podniku cestovního ruchu.


Dovednosti: Student umí na základě vymezeného úkolu samostatně aplikovat teoretické znalosti při řešení praktických problémů v podniku. Student umí samostatně vést příslušnou dokumentaci v rámci pracovních procesů a umí využívat informační a rezervační systémy používané ve službách cestovního ruchu. Student umí vyhledat, třídit a interpretovat informace nezbytné pro jejich využití v příslušných službách cestovního ruchu. Student umí na základě zadání vytvořit a realizovat produkt cestovního ruchu odpovídajícího zaměření.


Obecné způsobilosti:  Student je schopen samostatně a odpovědně se rozhodovat při řešení praktických problémů v podniku cestovního ruchu na základě jen částečně známých souvislostí a rámcového zadání úkolu. Student je schopen pracovat v týmu, umí koordinovat činnosti týmu a nést odpovědnost za jeho výsledky. Student umí dodržovat pravidla jednání se zákazníkem. Student je schopen používat své odborné znalosti a dovednosti v alespoň dvou cizích jazycích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím