Trvale udržitelný cestovní ruch

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětTrvale udržitelný cestovní ruch (TUCR-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. ( pachrova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Definice a historie trvale udržitelného rozvoje
 • Legislativa udržitelného rozvoje
 • Agenda 21 pro cestovní ruch
 • Filosofie a koncepce udržitelného cestovního ruchu
 • Koncept únosné kapacity území
 • Koncept životního cyklu destinace
 • Monitorování a indikátory udržitelnosti cestovního ruchu
 • Ekoturismus a další žádoucí druhy a formy cestovního ruchu
 • Cestovní ruch v chráněných územích
 • Management udržitelného rozvoje cestovního ruchu
 • Marketing udržitelného cestovního ruchu

Doporučená literatura

 • PACHROVÁ, Stanislava. Trvale udržitelný cestovní ruch. Studijní opora. Jihlava: VŠP Jihlava, 2011.
 • PÁSKOVÁ, Martina: Udržitelnost cestovního ruchu. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2014, ISBN 978-80-7435-329-1.
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [online]. Praha: AOPK ČR, 2016. Dostupné z: http://www.ochranaprirody.cz/
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny, č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • studijní materiály v e-learningovém kurzu TUCR
 • Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry, WTO 1997, ISBN: 92-844-0180-1
 • KOTLER, Philip, John T. BOWEN a James C. MAKENS. Marketing for hospitality and tourism. New Jersey: PEARSON, 2010. Fifth edition. ISBN 978-013-2453-134.
 • KUČEROVÁ, Jana: Udržateľný cestovný ruch. Učebný text pre študentov VŠP Jihlava. Banská Bystrica, 2010.
 • PALATKOVÁ, Monika. Marketingový management destinací. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3749-2.
 • PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice : význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích : evropská integrace a mezinárodní turismus. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 221 s. ISBN 978-80-247-3750-8.
 • PÁSKOVÁ, Martina a Vladimír DOLEJSKÝ (eds.). Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity: Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí. První vydání. Pardubice: Geopark Vysočina, 2011.
 • REMTOVÁ, Květoslava. Strategie podniku v péči o životní prostředí: Dobrovolné nástroje. První vydání. Praha: VŠE v Praze, 2006. ISBN 80-245-1086-3.
 • Sustainable Development of Tourism Conceptural Definition (WTO, 2004). http://world-tourism.org/sustainable/concepts.htm
 • VEBER, Jaromír. Environmentální management: EMS, EMAS, ISO 14 000. 1. dotisk prvního vydání. Praha: VŠE v Praze, 2004. ISBN 80-245-0336-0.

Anotace

Cílem předmětu je integrovat dosud získané znalosti studentů v oblasti podnikání, marketingu, plánování a řízení cestovního ruchu do podmínek udržitelného a konkurenceschopného cestovního ruchu jako jediného perspektivního způsobu jeho rozvoje. Přednášená problematika zahrnuje komplexní pohled na alternativy plánování a řízení udržitelného cestovního ruchu a vytváří ucelený přehled o vlivech cestovního ruchu na přírodní a socio-kulturní prostředí destinace. Na cvičeních je věnována pozornost především cestovnímu ruchu v chráněných územích.


Znalosti: Student umí definovat trvale udržitelný rozvoj i trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Student umí vysvětlit filosofii trvale udržitelného rozvoje a umí zdůvodnit nezbytnost tohoto přístupu při plánování a řízení cestovního ruchu. Student umí popsat legislativní a koncepční rámec udržitelného cestovního ruchu, včetně Agendy 21 a Agendy 2030. Student umí vyjmenovat a vysvětlit negativní i pozitivní dopady cestovního ruchu na přírodní, sociální a kulturní prostředí destinace. Student umí popsat a vysvětlit koncept únosné kapacity území i koncept životního cyklu destinace. Student umí popsat činnosti managementu zaměřeného na udržitelnost cestovního ruchu destinace a umí vysvětlit vhodné metody marketingu. Student umí vyjmenovat indikátory udržitelnosti cestovního ruchu a umí popsat jejich monitorování. Student umí vyjmenovat a popsat šetrné formy cestovního ruchu a umí zhodnotit jejich význam v rozvoji cestovního ruchu. Student umí vyjmenovat a charakterizovat nejvýznamnější chráněná území České republiky z pohledu předpokladů pro rozvoj a aktuálního stavu cestovního ruchu.


Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat data o cestovním ruchu ve vybraném území a umí navrhnout a prezentovat možnosti rozvoje udržitelného cestovního ruchu destinace. Student bude schopen pod odborným vedením zastávat funkci destinačního managera, prakticky aplikovat základní koncepty udržitelného cestovního ruchu a monitorovat jeho indikátory.


Obecné způsobilosti:  Student se orientuje v problematice udržitelného rozvoje a nutnosti udržitelnosti cestovního ruchu, umí předvídat dopady neřízeného cestovního ruchu na destinaci a dokáže používat své odborné znalosti pro účinný destinační management.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím