Controlling a řízení nákladů

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětControlling a řízení nákladů (CRN)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. ( hornovab@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 PV 7 5 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 PV 7 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod - controlling a jeho význam, historie controllingu, podstata, úkoly a funkce controllingu, začlenění controllingu v organizaci podniku, požadavky na systém controllingu, aplikace controllingu v praxi.
 • Operativní controlling – vymezení a cíle, plánování, rozpočet.
 • Nástroje operativního controllingu - analýza ABC-XYZ, systémy kalkulací, analýza kritických bodů, analýza rabatu, Vícestupňové výpočty příspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku.
 • Operativní controlling - moderní metody kalkulací (Better Budgeting, Beyond Budgeting, Advanced Budgeting, klouzavé plánování, Target Costing, Activity Based Costing, Zero Based Budgeting).
 • Operativní controlling – analýza a kontrola, flexibilní plán nákladů nákladového střediska a jeho plnění, analýza odchylek v oblasti tržeb a nákladů, řízení nápravných opatření.
 • Finanční controlling – vymezení a funkce, externí vs interní finanční analýza, finanční plánování, finanční kontrola.
 • Strategický controlling – vymezení a úkoly, víceleté plánování.
 • Investiční controlling

Doporučená literatura

 • ESCHENBACH, Rolf a SILLER, Helmut. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xiv, 381 s. ISBN 978-80-7357-918-0.
 • FOTR, Jiří et al. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 381 s. Expert. ISBN 978-80-247-3985-4.
 • Horváth & Partners. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu: 5. přepracované vydání. 1. české vyd. Praha: Profess Consulting, 2004. 288 s. Poradce controllingu. ISBN 80-7259-002-2.
 • LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 271 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4133-8.
 • SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice: investiční proces jako základ budoucí prosperity, nástroje a metody investičního controllingu, volba financování a technologie, monitoring průběhu investice a postaudit. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 285 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2952-7.
 • ŠOLJAKOVÁ, Libuše a FIBÍROVÁ, Jana. Reporting. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010. 221 s. Finance. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-2759-2.

Anotace

Studenti se seznámí s controllingem jako podsystémem řízení podniku - s ekonomickým řízením činností v podniku zaměřeným na dosažení podnikatelských záměrů, s funkcemi controllingu a s jeho základními oblastmi, nástroji operativního controllingu a strategického controllingu, se základy finančního controllingu, investičního controllingu a controllingu výzkumu a vývoje.


Znalosti: Student dokáže vysvětlit úlohu controllingu a controllera v organizaci. Umí vysvětlit složitější postupy přiřazování nákladů a posoudit jejich výhody a nevýhody. Zná zásady pro sestavení podnikového výkazu, či prezentace o hospodaření. Umí využívat analýzy body zvratu a řešit problémy s poskytováním rabatu. Zvládne analyzovat odchylky od sestavených plánů.


Dovednosti: Student zvládne vícestupňové výpočty příspěvky ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku. Bude umět využívat analýzy bodu zvratu a řešit problémy s poskytováním rabatu. Zvládne analyzovat odchylky od sestavených plánů. Z výsledků své analýzy dokáže student sestavit zprávu o ekonomických výsledcích konkrétního vnitropodnikového útvaru.


Obecné způsobilosti:  Student umí aplikovat pokročilejší uživatelské funkce tabulkových procesorů (třídění, kontingenční tabulky apod.), orientuje se v účetních výkazech, kalkulacích, umí ústně prezentovat výsledky své práce a nést odpovědnost za správnost svých výsledků.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím