Teorie ošetřovatelství

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětTeorie ošetřovatelství (TO)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 1 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 1 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZK

Sylabus

 • Ošetřovatelství jako vědní disciplína
 • Vývoj ošetřovatelství v ČR a v zahraničí
 • Charakteristika oboru ošetřovatelství.
 • Základní terminologie, koncepce ošetřovatelství
 • Regulační systém ošetřovatelské praxe
 • Ošetřovatelská péče: metody péče, normy a standardy, registrace sester, hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelství, ochrana zdraví sestry
 • Nové kurikulum podle evropské strategie SZO
 • Evropská strategie péče o zdraví
 • Role sestry: osobnost a vlastnosti sestry; postavení, kompetence, vzdělávání, sesterské organizace
 • Ošetřovatelská dokumentace
 • Profesní vzdělání a kompetence sester v praxi
 • Etika ošetřovatelství
 • Multikulturní ošetřovatelství
 • Management v ošetřovatelství
 • Řízení kvality a bezpečí v ošetřovatelství
 • Komunitní péče - Home care, paliativní ; hospicová péče
 • Výzkum v ošetřovatelství

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • BUŽGOVÁ, Radka a Ilona PLEVOVÁ. Ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3557-3.
 • PLEVOVÁ, Ilona. Ošetřovatelství II. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0889-3.
 • JAROŠOVÁ, Darja, Kamila MAJKUSOVÁ, Radka KOZÁKOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5426-0.
 • KOPÁČIKOVÁ, M., CETLOVÁ, L., STANČIAK, J. Ošetřovatelský proces a potřeby pacientů/klientů. VŠPJ : 2012, 195 s. ISBN 978-80-87035-51-1.
 • CETLOVÁ, L., DRAHOŠOVÁ, L., TOČÍKOVÁ, I. Hodnotící a měřící škály pro nelékařské profese. VŠPJ: Jihlava, 2012. 124 s. ISBN 978-80-87035-45-0.
 • JAROŠOVÁ, Darja a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelství založené na důkazech: evidence based nursing. Praha: Grada, 2014. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5345-4.
 • STAŇKOVÁ, M. České ošetřovatelství 3. Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2007, 49 s. ISBN 80-7013-282-5.
 • STAŇKOVÁ, M. České ošetřovatelství 4. Jak provádět ošetřovatelský proces. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2007. 66 s. ISBN 80-7013-283-3.
 • STAŇKOVÁ, M. České ošetřovatelství 11. Sestra - reprezentant profese. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. 78 s. ISBN 80-7013 - 368 – 6.
 • Doporučená:
 • TRACHTOVÁ, E. a kolektiv Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 3. vyd. Brno: NCONZO Brno, 2013. 185 s. ISBN 978-80-7013-553-2.
 • JAROŠOVÁ, D. Vybrané ošetřovatelské modely a teorie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská Univerzita, 2002. 75 s. ISBN 80-7042-339-0.
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Historie ošetřovatelství. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3224-4.
 • VÖRÖSOVÁ, G. a kol. Klasifikacné systémy a štandardizácia terminológie v ošetrovatelstve. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007. 112 s. ISBN 978-80-8063-242-7

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je vybavit studenty informacemi o ošetřovatelství jako moderní vědní disciplíně s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií. Dalším cílem je seznámit studenty s historickým vývojem ošetřovatelství u nás a ve světě, s multikulturní dimenzí ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, s hlavními úkoly a funkcemi ošetřovatelství ve společnosti a se současnými trendy progresivního vývoje, jenž souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systému a se zajišťováním kvality péče o zdraví populace.Znalosti:


Student zná filozofii, hodnotový systém předmět zkoumání, teoretické modely, standardní terminologii a klasifikační systém ošetřovatelství. Dále zná též potřeby člověka v ošetřovatelském procesu, zná hierarchii potřeb nemocných.Dovednosti:


Student dovede uplatnit hlavní úkoly a funkce ošetřovatelství v praxi.Obecné způsobilosti:


Studující získávají poznatky o vývoji ošetřovatelství, seznamují se s Evropskou strategií péče o zdraví.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím