Praxe I.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017

PředmětPraxe I. (PRX1-2)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Markéta Dubnová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Cvičení200 h
Kombinované studium
Cvičení80 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 1 5 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 1 5 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 1 5 kr. ZA

Sylabus

 • V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání (až na 80 hodin/semestr).
  V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, tj. 200 hodin/semestr a celkově 1000 hodin za dobu studia.  Praxe I. je rozdělena do dvou částí:
  1. část: Exkurze do vybraných pobytových zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb, které poskytují sociální/ sociálně zdravotní služby. (Probíhá 3 dny)
  • Vybraná pobytová zdravotnická zařízení a pobytová zařízení sociálních služeb v kraji Vysočina.
  • Organizace/provoz zařízení.
  • Struktura zařízení.
  • Cílová skupina.
  • Poskytované služby.


  2. část: Souvislá praxe ve vybraném zdravotnickém, sociálním či jiném zařízení poskytující sociální služby (oddělení/léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory, psychiatrické léčebny, pečovatelská služba, stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, terénní programy, ...)

  • Charakteristika vybraného zařízení.
  • Struktura organizace vybraného zařízení, její provoz, financování.
  • Cílová skupina, poskytované služby.
  • Vlastní průběh poskytování péče a služeb.
  • Základní činnosti a kompetence sociálního pracovníka/zdravotně sociálního pracovníka ve vybraném zařízení.
  • Způsob vedení dokumentace.
  • Metody sociální práce.

Doporučená literatura

 • HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce.Praha: Osmium,1999
  KAHÁNKOVÁ, J. a kol. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci (Pro studující). Ostrava: Ostravská univerzita, 2007
  MATOUŠEK, O. et al. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005.
  HOLASOVÁ, V. a kol. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci (Pro mentory a mentorky). Ostrava: Ostravská univerzita, 2007
  MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001
  Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  Legislativa
  MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003
  MATOUŠEK, O., Koláčková, J., Kodymová, P. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005

Anotace


Praxe I. je rozdělena do dvou částí:


1. část: Exkurze do jednotlivých zdravotnických a sociálních zařízení. (Probíhá 3 dny)


Cílem exkurzí je zprostředkovat studentovi osobní zkušenost s výkonem sociální práce a poskytováním sociálních služeb ve vybraných pobytových zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb v kraji Vysočina v praxi. Jedná se o jednorázové návštěvy formou observačních exkurzí, v jejichž rámci studenti získávají poznatky na základě pozorování a rozhovoru se sociálním, zdravotně sociálním či jiným odborným pracovníkem daného zařízení a mohou konfrontovat vlastní poznatky s realitou. Exkurze sama o sobě nenabízí možnost prohlubování procesu učení a integrace teoretických poznatků do praxe. Předpokládá však vyvolání zájmu o výkon praxe v daném typu zařízení.Znalosti a obecné způsobilosti: • orientuje se v jednotlivých typech zařízení poskytujících sociální služby;

 • umí popsat provoz vybraného pracoviště; 

 • dentifikuje cílovou skupinu klientů; 

 • má základní přehled o sociální službách poskytovaných jednotlivými zařízeními;

 • má základní přehled o náplni práce sociálního/zdravotně sociálního pracovníka;

 • disponuje poznatky na základě pozorování a rozhovoru s konkrétním pracovníkem;

 • student rozlišuje pracovní pozice v oblasti sociální práce – zdravotně sociální pracovník, pracovník v sociálních službách a sociální pracovník.  


 2. část: Souvislá odborná praxe ve zdravotnickém zařízení (např. ODN, dětské oddělení Krajské Nemocnice Jihlava a Okresní nemocnice Havlíčkův Brod, Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod aj.)


Cílem praxe je podrobně seznámit studenty s provozem vybraných zařízeních poskytujících sociální služby: cíli, posláním, zařazením v systému zdravotnických zařízení/zařízení sociální služeb, organizační strukturou, cílovou skupinou klientů, personálním a prostorovým vybavením, financováním zařízení apod.


Seznámit studenty s činnostmi pracovníka přímé oblužné/základní ošetřovatelské péče, sociálního pracovníka a zdravotně sociálního pracovníka za účelem ukázání možností a nutnosti kooperace péče v rámci multidisciplinárního týmu.


Student se v rámci praxe seznamuje s činností pracovníků v přímé obslužné/ošetřovatelské péči, sociálních,   zdravotně sociálních a dalších odborných pracovníků v různých typech zařízení poskytující sociální služby. Cílem je ukázat a zprostředkovat potřebnost komplexní péče o klienta, kooperace v rámci multidisciplinárního týmu a návaznost a propojenost poskytované péče a služeb.Znalosti a obecné způsobilosti: • umí popsat provoz pracoviště; 

 • identifikuje cílovou skupinu klientů; 

 • popíše základní činnost sociálního/zdravotně sociálního pracovníka; 

 • charakterizuje průnik činnosti sociálního/zdravotně sociálního pracovníka s činností dalších pracovníků péče; 

 • má přehled o způsobu vedení dokumentace;  

 • dokumentuje svou činnost v Deníku praxe; 

 • umí vymezit kompetence sociálního/zdravotně sociálního pracovníka a je schopen doložit jejich dílčí získávání v průběhu praxe. 


 


Garant praxe seznamuje studenty s cíli, formami, zaměřením a náplní  praxe a zároveň informuje o nástrojích hodnocení a podmínkách pro udělení zápočtu. Průběžně, společně se studentem a mentorem vyhodnocuje průběh praxe, stanovuje aktivity, provádí nácvik metod a přístupů.


 


Studenti mají možnost aplikovat poznatky získané v teoreticko-praktické výuce, naučit se klientům poskytovat komplexní zdravotně sociální péči a zároveň porozumět důležitosti holistického přístupu v procesu úzdravy. Praxe oskytuje prostor pro zdokonalování dovedností a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Uskutečňuje se formou přímé či nepřímé péče o klienty. Činnosti prováděné na odborné praxi jsou zaznamenány do Deníku praxe. Deník praxe obsahuje souhrnné informace o průběhu praktické výuky a sleduje jednotlivé kompetence a  intervence, kterých má student dosáhnout v rámci studijního plánu. 


 


Odborná praxe probíhá na základě trojstranného kontraktu s vymezením podmínek spolupráce všech zúčastněných stran, ve kterém budou ošetřeny také povinnosti školy a povinnosti pracoviště v souvislosti s nakládáním s důvěrnými údaji a mlčenlivostí, bezpečností práce a požární ochranou.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím