Supervize praxe I.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětSupervize praxe I. (SVP1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Dialogové oblasti pro analýzu porozumění:
  • Diskuse a analýza předmětu supervize, cílů metod a forem supervize
  • Diskuse a analýza k etickým principům supervize, možnosti dalšího vzdělávání v supervizi
  • Diskuse a analýza možností, struktury a obsahu supervizního kontraktu
  • Diskuse a analýza možnosti, hranic, přínosů a rizik supervize

  Supervize v malých skupinách probíhá s uplatněním zejména následujících postupů a technik:
  • Aplikace přístupu orientovaného na úlohy ve výcvikové supervizi. Etapy výcvikové supervize:
  a) Kontakt (1.etapa),
  b) Objasnění účelu a procesu supervize (2. etapa),
  c) Didaktická instruktáž (3. etapa),
  d) Tvorba supervizních cílů (4. etapa),
  e) Identifikace, priorizace a výběr úkolů (5. etapa),
  f) Kontrakt (6. etapa),
  g) Revize úkolů (2a. etapa).
  • Bálintovský model supervize
  • Poradenský model supervize
  • Techniky modelování soch a převrácených rolí
  • Využívání analogových prostředků v supervizi
  • Analýza nahrávek (audio nebo videozáznamů) z práce s klientem

Doporučená literatura

 • SCHAVEL, M., TOMKA, M. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe. Bratislava : BEKI design, 2010. ISBN 978-80-89271-87-0
  MAROON, I., MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H.: Vzdělávaní studentů sociální práce v terénu. Model pro supervizi. Praha : Karolinum, 2007. ISBN: 978-80-246-1307-9.
  Supervize – kazuistiky. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-496-9.
  CARROLL, M. – THOLSTRUPOVÁ, M. Integrativní přístupy k supervizi. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-582-5.
  HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. ISBN 80-902081-8-5.
  HAWKINS, P. – SHOHET R.: Supervize v pomáhajících profesích. 1.vyd.Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9.
  MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce. 1.vyd. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.
  PAČESOVÁ, M. Lékař, pacient a Michael Balint. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-491-8.
  PAGE, S. – WOSKET W. Úvod do supervize: cyklický model. Tišnov: Sdružení SCAN, 2002. ISBN 80-86620-002-X.

Anotace

Předmět seznamuje studenty s teoretickým i praktickým rámcem supervize. Umožňuje studentům získat přehled o cílích, formách, metodách a možnostech využití supervize v praxi a na základě osobní zkušenosti dosáhnout propojení teoretického základu a praktických dovedností.Cíle:


Student, na základě teoretických znalostí a průběžně získané praktické zkušenosti v předmětu Praxe I., reflektuje tuto zkušenost v supervizní skupině ostatních studentů absolvujících odbornou praxi. Cílem předmětu je vést studenty prostřednictvím vybraných metod supervize k náhledu na výkon svěřených rolí po čas průběhu odborné praxe, k porozumění souvislostí vlastního chování, prožívaní a myšlení k chování, prožívaní a myšlení klienta, potažmo skupiny klientů.Znalosti:


Student si osvojí základné metody a postupy v supervizi. Student umí definovat, co je supervize, zná cíle, funkce, metody a formy supervize, zná etické principy supervize, má základní znalosti o možnostech, struktuře a obsahu supervizního kontraktu, zná možnosti, hranice, přínosy a rizika supervize, chápe supervizi jako součást profese sociální práce, zná možnosti dalšího vzdělávání v supervizi.


 Dovednosti:


Student dokáže spolupracovat při vytváření supervizního kontraktu, nalézat situace (zakázky), se kterými přichází do supervize, pracovat na formulaci zakázky pod vedením supervizora, pracovat pod vedením supervizora na splnění zakázky,  být otevřený vůči zpětné vazbě, rozpoznat užitečnost zpětné vazby pro svou práci, využívat reflexi a získanou zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v praxi sociální práce, aktivně spolupracovat v supervizní skupině, poskytovat zpětnou vazbu supervizorovi a supervizní skupině, využívat supervizi při řešení složitých případů klientů, využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži, identifikovat svá silná a slabá místa, provádět sebereflexi, průběžně vyhodnocovat splnění cílů supervize. Obecné způsobilosti:


Student je odpovědný vůči sobě, klientům, profesi, přijímá etické principy sociální práce, rozumí jim a uplatňuje je v praxi, přijímá supervizi jako prostředek vlastního odborného růstu.


 


Podmínky udělení zápočtu • Výstupem pro hodnocení je sebereflexe v rozsahu minimálně jedné standardní normostrany z každého supervizního setkání, jehož součástí je propojení reflektovaných zkušeností a dovedností s teoretickými poznatky.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím