Sociální patologie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětSociální patologie (SPA)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 1 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 1 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky:
  • Základní vymezení pojmu sociální patologie.
  • Sociální deviace, anomie.
  • Současné teorie deviantního chování.
  • Patologie rodiny a manželského života.
  • Látkové a nelátkové závislosti.
  • Agrese, hostilita, násilí, kriminalita.
  • Sexuální deviace, prostituce, sexuálně přenosné nemoci.
  • Domácí násilí.
  • Nová náboženská hnutí.
  • Týrané, zanedbávané a zneužívané dítě, syndrom CAN.
  • Šikana a agresivita mezi dětmi.
  • Sebevražednost.


  Cvičení:
  • Slovník pojmů.
  • Diskusní fórum - úloha rodiny .
  • Zpracování teorií deviantního chování ve skupině.
  • Diskusní fórum - psychoaktivní látky.
  • Způsoby řešení závislostí.
  • Způsoby řešení domácího násilí.
  • Sociální práce s prostitucí.
  • Program výměny stříkaček pro závislé.
  • Sociální práce s dětmi ve školním prostředí.
  • Penitenciární a postpenitenciární sociální práce.
  • Postupy v práci s týraným, zanedbávaným a zneužívaným dítětem.
  • Práce s presuicidiálním klientem.

Doporučená literatura

 • MÁTEL, A., SCHAVEL,, M. Aplikovaná sociálna patológia. VŠZaSP sv. Alžbety:2011.
  ONDREJKOVIČ, P. a kol.: Sociálna patológia. Bratislava. Veda, 2001
  ŽIAKOVÁ, E. a kol. : Sociálna práca – Teoretické východiská a praktické kontexty. Košice: FF UPJŠ , 2011
  HRONCOVÁ, J. a kol.: Sociálna patológia. Banská Bystrica. UMB, 2004
  KLIMENTOVÁ, E., KLIMENT, P.: Sociální deviace. Olomouc. UP, 2004
  GOHLERT, Ch., KUHN, F.: Falošné vedomie. Bratislava. Ikar, 2001
  Internetové zdroje a časopisová literatura.

Anotace

Cíle: Cílem předmětu je teoreticky seznámit studenty s problematikou sociálně-patologických jevů v naší společnosti a prakticky je připravit na výkon  práce s klientem v této oblasti.


Znalosti: Teoretické vědomosti o problematice sociální patologie.


Dovednosti: Na cvičeních jsou studenti vedeni k praktickým nácvikům práce v jednotlivých oblastech sociální patologie.


Obecné způsobilosti: Rozpoznání znaků sociálně-patologických jevů a práce s různými cílovými skupinami v sociální patologii.


 


Podmínky udělení zápočtu: Zápočet formou vědomostního písemného testu. Aktivní účast na cvičeních - zpracování seminární práce na vybrané téma, její prezentace.


Podmínky složení zkoušky: Zkouška je ústní.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím