Praxe III.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017

PředmětPraxe III. (PRX3-2)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Markéta Dubnová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Cvičení200 h
Kombinované studium
Cvičení80 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 3 5 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 5 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 3 5 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 3 5 kr. ZA

Sylabus

 • V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání (až na 80 hodin/semestr). V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, tj. 200 hodin/semestr a celkově 1000 hodin za dobu studia.


  Cílem obecným je prohlubovat a upevňovat teoretické znalosti i praktické dovednosti studentů.
  Cílem čtvrté odborné praxe je osvojení a prohloubení komunikačních dovedností u studentů a jejich cílené využití v komunikaci s klientem při navazování kontaktu, naslouchání, poskytování zpětné vazby, ověřování informací, přizpůsobení stylu komunikace klientovým potřebám a situaci, motivování, vyjednávání, udržení hranic profesionální práce.

Doporučená literatura

 • HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. ISBN 80-902081-8-5.
  HOLASOVÁ, V. a kol. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci (Pro mentory a mentorky).
  Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-470-9.
  KAHÁNKOVÁ, J. a kol. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci (Pro studující). Ostrava:
  Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-468-6.
  MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ, J., KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005.
  ISBN 80-7367-002-X.
  MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-473-7.
  Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-549-0.
  NEDĚLNÍKOVÁ, D. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci (Pro vyučující semináře
  k odborné praxi). Olomouc: Univerzita Olomouc, 2008. ISBN 978-80-7368-469-3.

Anotace

Praxe je jedním z profilových předmětů oboru Zdravotně sociální pracovník o celkové dotaci 1000 výukových hodin. Umožňuje získávání komplexních schopností a praktických dovedností pro výkon profese zdravotně sociálního pracovníka.
Základním cílem je návaznost a propojení s teoretickou výukou, tak, aby studenti v průběhu výkonu odborné praxe měli možnost prohlubovat a upevňovat poznatky z teoretické výuky a mohli získávat osobní zkušenosti, které budou následně zdrojem pro jejich aktivní účast na další teoretické výuce.
Praxe probíhá v pobytových zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb či jiných zařízeních, která působí na poli sociální práce, poskytují sociální služby. Povinností vyplývající ze studijního plánu je, z celkové dotace určené pro praxi, absolvování minimálně dvou semestrálních praxí, tj. 8 týdnů (400 výukových hodin), v odpovídajících zdravotnických zařízeních (např. ODN v rámci nemocnic, LDN, psychiatrické léčebny, hospice, dětská centra - kojenecké ústavy, ..).
Pro zabezpečení odborných praxí je vytvořen seznam pracovišť vhodných pro praxe studentů. Studenti si praxi zajišťují individuálně. Pro smluvní zajištění odborné praxe je využíván trojstranný kontrakt s vymezením podmínek spolupráce všech zúčastněných stran (student, škola, zařízení), který vymezuje povinnosti školy, studenta a povinnosti pracoviště v souvislosti s důvěrnými údaji a mlčenlivostí, bezpečností práce a požární ochranou.


Praxe je provázena seminářem praxe, který vykonává garant praxe. Seminář probíhá souběžně s výkonem praxe formou konzultací a je její dílčí součástí. Garant praxe seznamuje studenty s cíli, formami, zaměřením a náplní praxe a zároveň informuje o nástrojích hodnocení a podmínkách pro udělení zápočtu. Průběžně dle potřeb, společně se studenty, vyhodnocuje průběh praxe, stanovuje aktivity, provádí nácvik metod a přístupů.
V průběhu praxe, zaznamenává student svoji činnost do Deníku praxe ve frekvenci min. 1x týdně. Rozbor Deníku probíhá dle potřeb v rámci semináře praxe a je zároveň podkladem pro činnosti a obsah předmětu Supervize praxe, která je obsahem samostatného předmětu.


Řádný průběh praxe zabezpečuje garant praxe, který disponuje Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, čímž splňuje požadavky z. č. 96/2004 Sb. Na pracovišti vede studující vybraný zkušený sociální pracovník, popř. jiný odborník (mentor), který je s garantem praxe v potřebném kontaktu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím