Úvod do právní teorie a praxe II.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017

PředmětÚvod do právní teorie a praxe II. (UPT2-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantJUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. ( prchalp@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 4 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 4 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 4 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky - témata
  • Základní charakteristika občanského práva. Systém občanského práva.
  • Zásady občanského práva. Subjekty občanského práva. Ochrana osobnosti.
  • Věcné právo – práva k věci vlastní. Věcné právo - práva k věci cizí.
  • Právní vztahy k nemovitostem.
  • Dědické právo. Předpoklady dědění
  • Závazkové právo. Vznik, změny a zánik závazků.
  • Smluvní právo. Projekt smlouvy.
  • Právní aspekty bydlení.
  • Občanskoprávní odpovědnost.
  • Spotřebitelská ochrana.
  • Základní charakteristika civilního procesu. Základní principy a fáze civilního procesu.
  • Procesní podmínky civilního řízení. Průběh civilního řízení
  • Náležitosti podání, zkrácená řízení, jednání před soudem. Odvolací řízení.
  • Exekuce.

  Cvičení
  • Interpretace a aplikace práva v občanském právu. Sepisování plné moci, hmotněprávní i procesně právní.
  • Internetové zdroje – subjekty občanského práva, obchodní společnosti, sdružení, další fyzické a právnické osoby: http://www.justice.cz, http://www.cak.cz, http://portal.gov.cz, http://nahlizenidokn.cuzk.cz, http://www.rzp.cz, atd.
  • Počítání času v občanském právu. Zákonné a smluvní licence v osobnostním právu, právní aspekty sociálních sítí v souvislosti s ochranou osobnosti
  • Sepisování smlouvy o výpůjčce – procvičování identifikace věci.
  • Sepisování smlouvy darovací – procvičování identifikace nemovitosti.
  • Sepisování smlouvy o půjčce – procvičování identifikace pohledávky.
  • Sepisování vlastnoruční závěti.
  • Sepisování smlouvy kupní – základní konstrukce smlouvy.
  • Uplatnění práva z titulu odpovědnosti za vady věci, uplatnění práva na náhradu škody.
  • Sepisování žaloby.
  • Sepisování odporu nebo odvolání.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C.H. Beck, 1995, ISBN 3-406-40177-5.
  FIALA, Josef a kol. Občanské právo /1./. Brno: MU, ISBN 80-210-0734-6.
  STAVINOHOVÁ, Jaruška. Občanské právo procesní řízení nalézací. Brno: Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-001-5.
  Studentům bude poskytnuta možnost studovat z alternativních právních zdrojů (např. edice MERITUM, ASPI)

  Doporučená:
  BOGUSZAK, Jiří a Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, ISBN 80-86432-13-0.
  WEINBERGER, Ota. Filozofie, právo, morálka: (problémy praktické filozofie). Brno: Masarykova univerzita, 1993, ISBN 80-210-0613-7.
  MACUR, Josef. Předmět sporu v civilním soudním řízení, AUBI, Brno 2002, ISBN 80-210-2824-6.
  MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Brno: Masarykova univerzita, 1993, ISBN 80-210-0740-0.
  MACUR, Josef a Jaruška STAVINOHOVÁ. Úvod do teorie občanského práva procesního. Brno: Masarykova univerzita, 1990, ISBN 80-210-0099-6.
 • OSINA, Petr: Legal Theory, Praha: Nakladatelství Leges, 2017, ISBN 978-80-7502-223-3

Anotace


Cíle:


Předmět cílí na znalosti v oblasti soukromoprávních teoretických konstrukcí, praktických dopadů obecné právní úpravy a důsledků používaných právních myšlenkových schémat.


 Znalosti:


Student se seznamuje s právní úpravou občanského práva hmotného a procesního. Důvodem studia občanského práva je skutečnost, že občanské právo představuje nejpropracovanější klasickou a tradiční pozitivně právní disciplínu, jejíž zásady a principy jsou obecně aplikovatelné na ostatní právní odvětví a významně pomáhají studentovi pochopit podstatu práva, aniž by musel podrobně memorovat právní předpisy. Student bude znát základní myšlenkové konstrukce soukromoprávní úpravy, základy právní úpravy práva odpovídající znalostem obecné části soukromoprávních předpisů (nového občanského zákoníku). Student se naučí strukturu a základní výstavbu právního úkonu (smlouvy) i procesního úkonu (podání).


 Dovednosti:


Student bude schopen interpretovat právní předpisy, aplikovat předpisy v určitých pro studium relevantních právních situacích a na příkladech konkrétní právní úpravy vyřešit právní problém (zpravidla týkající se majetkových záležitostí). Student bude cvičen v sepisování právních úkonů a procesních podání. Bude schopen analyzovat právní normu a právní vztah.


 Obecné způsobilosti:


Student bude v konkrétních situacích schopen provést základní právní kvalifikaci. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím