Úvod do právní teorie a praxe III.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017

PředmětÚvod do právní teorie a praxe III. (UPT3)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantJUDr. Alena Prchalová, Ph.D. ( prchaloa@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky
  • Přednášky
  • Význam rodinného práva a jeho postavení v systému práva.
  • Vznik manželství.
  • Práva a povinnosti manželů.
  • Zánik a zrušení manželství.
  • Partnerství.
  • Nesezdaná soužití.
  • Určování rodičovství.
  • Rodičovská zodpovědnost.
  • Vyživovací povinnosti.
  • Práva dítěte.
  • Instituty náhradní rodinné péče: pěstounská péče, osvojení, svěření do výchovy jinému.
  • Opatrovnictví a poručenství.
  • Sociálně-právní ochrana.
  • Předmět a systém pracovního práva.
  • Subjekty pracovního práva.
  • Pracovní poměr a dohody mimo pracovní poměr.
  • Pracovní smlouva.
  • Skončení pracovního poměru.
  • Pracovní doba.
  • Prevence a odpovědnost v pracovním právu.
  • Kolektivní pracovní právo.
  Cvičení
  • Základní právní zdroje – právní informační systémy
  • Aplikace teorie práva v soukromém právu, v rodinném a pracovním.
  • Možnosti smluvního ujednání manželů a snoubenců.
  • Sepisování žaloby o rozvod.
  • Sepisování dohod mezi rozvádějícími se manželi.
  • Řešení rodinně právních problémů.
  • Sepisování návrhů týkajících se výživného.
  • Dohoda rodičů o styku s dítětem.
  • Subjekty pracovního práva, založení odborové organizace.
  • Sepisování pracovní smlouvy.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C.H. Beck, 1995, ISBN 3-406-40177-5.
  GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2.aktual. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, ISBN 80-210-358-7
  KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Milana HRUŠÁKOVÁ. České rodinné právo. 3. vyd. 3., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2006, ISBN 80-210-3974-4
  Studentům bude poskytnuta možnost studovat z alternativních právních zdrojů (např. edice MERITUM, ASPI)

  Doporučená:

  SPIRIT, Michal. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, ISBN 978-80-7380-189
  WEINBERGER, Ota. Norma a instituce :(úvod do teorie práva). Brno: Masarykova univerzita, 1995, ISBN 80-210-1123-8.
  BOGUSZAK, Jiří a Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, ISBN 80-86432-13-0.

Anotace

 Cíle:


Předmět cílí na teoretické znalosti v oblasti základních právních pojmů, základních právních institutů, výstavby právních norem a právních předpisů, a to v oblasti rodinného a pracovního práva s přihlédnutím k zaměření oboru.


 Znalosti:


Student se seznámí se základními principy fungování práva, s pojetím práva jakožto specifického informačního systému, a na praktických rodinně-právních a pracovně-právních příkladech se naučí abstraktní právní pojmy a obecné právní konstrukce. Student se seznámí se základními soukromoprávními institucemi a principy rodinného a pracovního práva.


 Dovednosti:


Student bude schopen objasnit fungování státu a kompetence příslušných orgánů, vysvětlit dělbu moci, legislativní proces, použít relevantní předpis, pracovat s předpisy rodinného a pracovního práva, vyhledat relevantní předpis nebo ustanovení a s použitím konkrétní právní úpravy vysvětlit či použít právní terminologií.


 Obecné způsobilosti:


Student bude na základní úrovni schopen pracovat s právními texty, přičemž si osvojí základy právního myšlení.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím