Úvod do právní teorie a praxe III.

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětÚvod do právní teorie a praxe III. (UPT3-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantJUDr. Alena Prchalová, Ph.D. ( prchaloa@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 5 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky
  • Základní charakteristika trestního práva.
  • Pojem trestného činu, přečinu. Klasifikace činů soudně trestných, skutková podstata činu soudně trestného.
  • Trestní zákon, subjekt trestného činu. Osoba pachatele.
  • Objekt, objektivní stránka, subjektivní stránka trestného činu. Omyl v trestním právu.
  • Vývojová stadia trestného činu. Formy trestné součinnosti. Souběh. Recidiva.
  • Trestní odpovědnost mladistvých. Nedostatek trestnosti činu.
  • Trestní sankce. Ukládání trestů dospělým pachatelům a mladistvým.
  • Základní charakteristika trestního procesu ve srovnávacím pohledu.
  • Fáze trestního řízení a průběh. Procesní podmínky trestního řízení.
  • Právní postavení osoby, vůči níž se trestní řízení vede.
  • Pojem a podstata správního procesu.
  • Správní orgány. Základní zásady činnosti správních orgánů.
  • Správní řízení. Účastníci správního řízení. Zahájení a průběh správního řízení
  • Správní rozhodnutí a jeho právní důsledky.
  • Správní soudnictví.

  Cvičení
  • Procvičování klasifikace trestných činů
  • Procvičování právní kvalifikace na praktických příkladech – jaký byl spáchán trestný čin.
  • Posuzování úmyslných a nedbalostních trestných činů.
  • Rozbory vybraných skutkových podstat trestných činů.
  • Sepisování trestního oznámení.
  • Právní argumentace proti obvinění z trestného činu nebo přestupku.
  • Sepisování žádosti.
  • Procvičování vyplňování elektronických formulářů – žádostí on line.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2009
  CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Praha: ASPI, 2008, ISBN 978-80-7357-348
  SKULOVÁ, Soňa a Petr PRŮCHA a Petr HAVLAN a Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, ISBN 978-80-7380-110-6.
  Studentům bude poskytnuta možnost studovat z alternativních právních zdrojů (např. edice MERITUM, ASPI)

  Doporučená:
  Trestní zákoník: komentář. Edited by Pavel Šámal. Praha: C.H. Beck, 2009, ISBN 9788074001093.
  KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva: trestní právo hmotné: zvláštní část. Praha: C.H. Beck, 2009, ISBN 9788074000478
  VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2006. ISBN 80-7273-134-3.

Anotace


Cíle:


Předmět cílí na znalosti v oblasti veřejnoprávních teoretických konstrukcí, znalost ústavního pořádku, struktury veřejného práva a zejména na všechny základní typy řízení v podmínkách ČR z komparativního pohledu.


 Znalosti:


Student se seznamuje s právní úpravou trestního a správního práva. Důvodem studia trestního a správního práva je velká pravděpodobnost jeho uplatnění v oboru, zejm. v sociální práci, a úzká návaznost na řadu konfliktních či mezních sociálních situací. Studium studentovi poskytuje poměrně přesnou představu o složitosti právních institutů. Student se dále seznamuje podrobněji s hmotným, organizačním a procesním správním právem a dokáže se orientovat jak v trestním, tak ve správním právu.


 Dovednosti:


Student bude schopen interpretovat relevantní veřejnoprávní předpisy, aplikovat tyto předpisy v určitých pro studium rozhodujících právních situacích a na příkladech konkrétní právní úpravy vyřešit právní problém (týkající se trestního a správního práva). Student dokáže sepsat procesní podání. Dokáže rozlišovat státní správu a samosprávu.


 Obecné způsobilosti:


Student bude v konkrétních situacích schopen provést právní kvalifikaci a poradit v určité životní situaci. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím