Úvod do filozofie / ZSP

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětÚvod do filozofie / ZSP (UFI-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. David Urban, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • • Pojem filozofie
  • Základní filozofické směry – antika, středověk, renesance, filozofie 19. – 20. stol
  • Vztah filozofie a medicíny
  • Vztah filozofie a sociální práce
  • Světový názor a hierarchie hodnot
  • Názory člověka na život, smrt, zdraví, nemoc; systém hodnot
  • Kvalita a smysl lidského života z pohledu filozofů, zdravotníků a pacientů/klientů
  • Klíčové otázky a problémy evropské filosofie, se zvláštním přihlédnutím k problematice sociální práce (např. filosofické tázání z oblasti metafyziky, filosofie poznání, logiky, estetiky, filosofie náboženství)
  • Vybrané otázky filosofické antropologie (např.: člověk jako osoba, tělo, duše, duch; důstojnost člověka; lidská svoboda; člověk ve vztahu; čas a konečnost lidské existence; utrpení a nemoc)
  • Vybrané otázky sociální a politické filosofie (např.: jednotlivec, společnost, kultura, stát, sociální konflikty, moc a diskriminace, demokracie, totalitarismus, rasismus, lidská práva, práce a volný čas)

Doporučená literatura

 • NEČASOVÁ, M. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. ISBN 80-210-2673-01
  STORING, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1991. ISBN 80-7113-041-9.
  HLAVINKA, P. Dějiny filozofie: jasně a stručně. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-015-7.
  MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-473-1.
  JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-329-6.
  ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-25414-4

Anotace

Cíle: Předmět je koncipován jako teoretický základ pro vytvoření hodnotového systému ve zdravotně sociální práci. Uvádí do filozofického myšlení způsobem umožňujícím proniknutí do povahy vztahu člověka s člověkem, člověka a světa a tedy i do hlubší povahy sociální práce, jejího společenského rozměru a změření na člověka. Dotýká se filozofie a jejího vztahu k vědě, vědění, hodnocení a jednání. Objasňuje základní pojmy vztahující se k holistickému pojetí člověka, rodiny a společnosti. Podílí se na formování charakterových vlastností zdravotně sociálního pracovníka a přispívá ke svobodě myšlení a projevu. Cílem je osvojit si kritické myšlení a reflektovat vlastní postoje se zřetelem k jejich uplatnění v praxi. Naučit se orientovat v jednotlivých světových názorech a poznat základní filozofické kategorie. Pochopit souvislosti mezi filozofií, medicínou a sociální prací v historickém vývoji a v současnosti.


Znalosti: Student projevuje znalost základních filozofických směrů. Má základní přehled o vývojových etapách  evropské filozofie v kontextu kulturně historického vývoje.


Dovednosti: Student vyjádří vlastní světový názor. Projevuje vlastní názor na život, smrt, zdraví, nemoc. Uvědomuje si svou hodnotovou hierarchii. Argumentuje v diskusi na všeobecně lidská, zdravotnická a sociální témata. Dokáže charakterizovat hlavní filosofické problémy a pojmy, které mají vztah k člověku a k sociálně-politickým tématům.


Podmínky pro získání zápočtu:Seminární práce, či prezentace tématu zadaného vyučujícím. Odevzdání seminární práce, či prezentace tématu dle harmonogramu zadaného ze strany vyučujícího. Studující jsou s podmínkami zápočtu a harmonogramem seznámeni na první výuce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím