Demografie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětDemografie (DGR-2)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Markéta Dubnová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 4 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Definice oboru demografie a jeho historie.
  Definice demografie. Pojem populace a obyvatelstvo. Aplikovaná demografie - historická demografie, ekonomická demografie, lékařská demografie. Počátky modernějších forem registrace obyvatelstva. T. Malhuse a maltuziánství. Poprvé roku 1855. Česká demografie – také Riegger a Palacký. Antonín Boháč a sčítání lidu.
  2. Zdroje informací o obyvatelstvu.
  Sčítání lidu – definice (cenzus). Rozhodný okamžik. Sčítací arch (ukázka) a technika sčítání. Využití dat sčítání lidu. Běžná evidence přirozené měny. Matrika. Běžná evidence migrací. Trvalý pobyt a jeho hlášení. Populační registr. Výběrová šetření – mikrocenzus. Demographic Yearbook.
  3. Demografická data a ukazatele.
  Základní principy kvalitní datové základny. Základní demografické ukazatele – poměrná čísla extenzivní, intenzivní a indexy. Demografická síť – princip a konstrukce. Zadání seminární práce – vlastní demografická síť rodiny.
  4. Analýza struktury obyvatelstva I.
  Struktura podle pohlaví a věku – vstupní údaje pro celou řadu analýz. Co ovlivňuje strukturu podle pohlaví – tři faktory. Čuprovova teorie chlapecké nadúmrtnosti. Koeficient maskulinity, feminity, index maskulinity a feminity. Věková struktura – pravidelné a nepravidelné věkové skupiny. Členění věkové struky obyvatelstva podle reprodukce a ekonomické aktivity. Sundbarg a tři typy populací. Průměrný věk a střední délka života. Zadání seminární práce – věková pyramida.
  5. Analýza struktury obyvatelstva II.
  Struktura podle sociálních a ekonomických znaků. Klasifikace obyvatelstva podle ekonomické aktivity – ekonomicky aktivní a neaktivní. Povolání vs. zaměstnaní. Struktura podle úrovně vzdělání. Analfabeti a gramotní. Stupně vzdělání a typy školních zařízení.
  6. Analýza struktury obyvatelstva III.
  Struktura podle národnosti, rasy, jazyka a náboženství. Definice národa, lidu a státního občanství. Národnosti tradiční a nově příchozí. Národnosti v celosvětovém měřítku. Plemeno nebo rasa? Typologie ras. Problematika rasismu. Jazykové systémy na území ČR. Rozšíření jazyků v celosvětovém pohledu. Co je to náboženství? Religiózní víra. Rozdělení náboženského univerza. Typologie a základní znaky jednotlivých náboženských systémů. Problematika sekt.
  7. Analýza populačních procesů I.
  Přirozený pohyb obyvatelstva – přirozená měna obyvatelstva. Natalita a mortalita. Sňatečnost a rozvodovost jako determinanty reprodukčního chování. Fertilita. Potratovost. Mechanický pohyb obyvatelstva – migrace. Migrace, emigrace a imigrace.
  8. Analýza populačních procesů II.
  Sociálně právní pohyb obyvatelstva. Sociálně-právní diferenciace společnosti. Sociální status a sociální prestiž. Populační odhady a projekce – prediktivní schopnost demografie. Odhad vývoje obyvatelstva v ČR a ve světě.
  9. Populační politika.
  Cíle populační politiky. Populační vs. sociální politika. Populační teorie – maltusiánství, biologická teorie, kulturní teorie, ekonomická teorie. Antipopulační teorie – zkušenost komunistické Číny. Indie – časovaná populační „bomba“. Populační vývoj v zemích „bohatého severu“.
  10. Prognózy světové populace – vize budoucího demografického vývoje obyvatelstva
  Kolik je Země schopna uživit obyvatel? Bipolarita světa – natalitní svět vs. demograficky stárnoucí. Čeká nás tzv. „stěhování národů“? Reakce sociální politiky na budoucí demografické prognózy – příklad důchodové reformy. Demografická situace Evropské unie.

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
  KLUFOVÁ, Renata, POLÁKOVÁ Zuzana. Demografické metody a analýzy – Demografie české a slovenské populace. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 306 s. ISBN: 978-80-7357-546-5
  KALIBOVÁ, Květa. Úvod do demografie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1997. 52 s. ISBN 80-
  7184-428-4
  CHALUPA, Petr, TARABOVÁ, Zuzana. Vybrané kapitoly z demografie. 1. vydání. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 1991 61 s. ISBN 80-210-0343-4
  Kolektiv autorů. Demografie (nejen) pro demografy. 3. vydání. Praha: Slon, 1998. 241 s. ISBN 80-85850-30-3
  KOSCHIN, Felix. Naše populace stárne – uživíme se? Demografie – revue pro výzkum populačního vývoje, č. 4, 2005, ISSN 0011-8265
  KUČERA, Tomáš. Prognózy světové populace. Demografie – revue pro výzkum populačního vývoje, č. 4, 2005, ISSN 0011-8265
  Internet:
  www.czo.cz
  www.un.org
  Další zdroje:
  Časopis Demografie – revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Český
  statistický úřad, ISSN 0011-8265
  Výsledky sčítání lidu 2001 a 2011, Praha: Český statistický úřad

Anotace

Student sociální práce by měl získat základní informace o procesech a jevech, které mají zásadní vliv na složení populace v ČR a tyto informace umět využít v rámci svých kompetencí v pozdější praxi. Výuka poskytne přehled základních demografických procesů a jevů, umožní nahlédnout do struktury obyvatelstva, seznámí studenty s přirozenou měnou obyvatelstva a procesy, které ji ovlivňují a v neposlední řadě poskytne i celou řadu informací demograficko-statistického charakteru.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím