Výzkum v porodní asistenci

Studijní plán: Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018

PředmětVýzkum v porodní asistenci (VVOv)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů2
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. ZK
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 3 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky:
  1. Ošetřovatelství a úloha výzkumu, historie výzkumu v porodní asistenci, oblasti výzkumného zaměření v porodní asistenci.
 • 2. Etické principy výzkumu.
 • 3. Typy výzkumu.
 • 4. Kvalitativní výzkum.
 • 5. Kvantitativní výzkum.
 • 6. Studie prospektivní a retrospektivní, kazuistika.
 • 7. Populace a náhodný výběr.
 • 8. Metody sběru dat, dotazníkové šetření, rozhovor, pozorování.
 • 9. Typy dat a měřící škály.
 • Cvičení:
  1. Import dat, jejich kontrola, popisná statistika, grafy.
 • 2. Testování hypotéz – parametrické a neparametrické testy pro závislé i nezávislé proměnné.
 • 3. Kontingenční tabulky, chí-kvadrát test o nezávislosti.
 • 4. Korelační analýza (Pearsonova, pořadová).
 • 5. Lineární regrese.

Doporučená literatura

 • Povinná:
  KUTNOHORSKÁ J. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada publishing,a.s., 2009, ISBN 978-80-247 2713-4.
 • FARKAŠOVÁ, D. A KOL. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN:80-8063-229-4.
 • ŽIAKOVÁ, K. A KOL. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výzkum. 1. vyd. Martin: Osveta, 2009. ISBN 80-8063 304-2.
 • Doporučená:
  BÁRTLOVÁ, S., SADÍLEK, P., TÓTHOVÁ V. Výzkum a ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. ISBN 978-80-7013-467-2.
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80 7397-485-4.
 • KAHN, N. B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-443 5.
 • RIMARČÍK, M. Štatistika pre prax. 1. vyd. Bratislava: Marián Rimarčík, 2007. ISBN 978-80-969813-1-1.
 • GIBILISCO, S. Statistika bez předchozích znalostí. Průvodce pro samouky. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2465-9.

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a předpokládá aplikaci znalostí a dovedností získaných v ostatních ošetřovatelských, humanitních předmětech. Předpokládá určitou úroveň schopnosti kreativity. Naučí studenty základům kritického – vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků.Cíl:


Cílem kurzu je charakterizovat podstatu výzkumu, seznámit studenty s různými druhy výzkumu, vysvětlit podstatu vědecké práce a naučit pracovat studenty s odbornou literaturou. Student umí zpracovat data pořízená v rámci vlastního výzkumu (zpravidla dotazníkovým šetřením) s využitím statistického softwaru STATISTICA.Znalosti:


Student chápe rozdíly v jednotlivých typech výzkumu, dokáže tyto typy výzkumu dobře popsat a vysvětlit rozdíly mezi kvalitativním výzkumem, kvantitativním výzkumem a kazuistikou. Student zná základní statistické metody, které se běžně používají při zpracování dat.Dovednosti:


Student dokáže specifikovat etické aspekty vědecké práce. Dokáže se orientovat v typech odborné literatury, umí s ní pracovat, využívá mezipředmětové poznatky a vztahy. Ovládá fáze výzkumného procesu a vybrané výzkumné metody. Umí navrhnout vhodné metody pro konkrétní výzkum. Dovede zpracovat data s využitím softwaru STATISTICA a výsledky analýz dokáže interpretovat.Obecné způsobilosti:


Studentovi jsou poskytnuty znalosti a vědomosti potřebné k tomu, aby úspěšně a na odpovídající úrovni byl schopen napsat bakalářskou práci.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím