Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2

Studijní plán: Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2 (OPI2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Jaroslav Točík
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 4 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 4 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 4 kr. ZK

Sylabus

 • Onemocnění z poruch vodního, elektrolytového a acidobazického hospodářství metabolizmus vody.
 • Diabetes mellitus.
 • Onemocnění z poruch endokrinních žláz.
 • Naléhavé situace ve vnitřním lékařství. Indikace k přijetí na JIP.
 • Klinická onkologie.
 • Onemocnění trávicího ústrojí.
 • Onemocnění ledvin a močových cest.
 • Metabolická onemocnění.
 • Poruchy vodního, elektrolytového a acidobazického hospodářství.
 • Diabetes mellitus.
 • Onemocnění endokrinních žláz.
 • Cvičení:
 • Ošetřovatelská anamnestika a diagnostika u hospitalizovaných nemocných s onemocněním:
 • Trávicího ústrojí.
 • Ledvin a močových cest.
 • Metabolickým.
 • Poruchou vodního, elektrolytového a acidobazického hospodářství
 • Diabetes mellitus.
 • Endokrinních žláz.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • NAVRÁTIL, Leoš. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0210-5.
 • CHROBÁK, L. a kol.: Propedeutika vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 200 s. ISBN 80-247-0609-1.
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, c2011. ISBN 9788072627059.
 • ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 284 s. ISBN 80-247-1148-6.
 • ŠAFRÁNKOVÁ, A., NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 216 s. ISBN 978-80-247-1777-7.
 • SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Petr SVAČINA. Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1367-5.
 • Doporučená:
 • SVAČINA, Štěpán. Metabolický syndrom: nové postupy. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4092-8.
 • SOUČEK, M. a kol. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 1788 s. ISBN 978-80-247-2110-1.
 • KUDLOVÁ, Pavla. Ošetřovatelská péče v diabetologii. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5367-6.
 • VOKURKA, Samuel. Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie: učební texty a ošetřovatelské intervence nejen pro sestry z oboru hematologie a onkologie. Praha: Galén, c2005. ISBN 80-7262-299-4.
 • KARGES, Wolfram J. P. a Sascha al DAHOUK. Vnitřní lékařství: stručné repetitorium. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3108-7.

Anotace


Výsledky učení:


Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství.Cíl:


Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi o chorobách vnitřního lékařství a následně charakteristikou ošetřovatelské péče u vybraných chorob.Znalosti:


Student zná a charakterizuje klinické stavy v interním lékařství z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s interními chorobami, jejich etiologii, symptomatologii a diagnostiku při onemocněních dýchacího ústrojí, oběhového ústrojí, nemocích krve, zažívacího traktu, ledvin a močových cest, poruchách metabolismu a výživy, endokrinologických onemocněních, onemocněních pohybového aparátu, imunologicky podmíněných chorobách, akutních otravách, infekčních onemocněních. Seznamuje se specifikami diagnostiky, ošetřovatelské péče a léčby (komplikacím předcházející) nemocných v interních oborech.Dovednosti:


Student umí vytvořit a pojmenovat u příkladu kazuistiky klienta s interním onemocněním – ošetřovatelské diagnóza a plán ošetřovatelské péče.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v oblasti charakteristiky choroby, příznaků onemocnění, léčby a komplexního plánu ošetřovatelské péče u vybraných chorob onemocnění krvetvorby, srdce, cév, trávicího traktu, ledvin, dýchacího ústrojí a pohybového ústrojí.


Výukové metody: přednášky, přednáška s diskusí, cvičení, kazuistikyHodnotící metody a kritéria: Zkouška


Všeobecné sestry a porodní asistentky prezenční a kombinovaná forma– aktivní účast na cvičeních, docházka splněna na 75 %. Zkouška ústní formou.


Výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A (výborně) - ústní projev je samostatný, student pružně a správně reaguje na zadané otázky


B (velmi dobře) - ústní projev je samostatný, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


C (dobře)- v ústním projevu se objevují drobnější chyby nebo nepřesnosti, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


D (uspokojivě) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami za malé pomoci vyučujícího


E (dostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s většími chybami za pomoci vyučujícího


F (nedostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, které nejsou vysvětleny nebo vysvětleny nedostatečně při výrazné pomoci vyučujícího


 Studijní zátěž:Prezenční studium porodní asistentka:


Přednášky:  24 hodin                           Cvičení: 0


Samostatná příprava: 36 hodin


Celkem: 60 hodinStudijní zátěž všeobecná sestra:Prezenční studium:


Přednášky:  24 hodin                           Cvičení: 12hodin


Samostatná příprava: 44 hodin


Celkem: 80  hodinKombinované studium:


Přednášky:  10  hodin                           Cvičení: 15hodin


Samostatná příprava: 65 hodin


Celkem: 90 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím