Seminář k bakalářské práci

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětSeminář k bakalářské práci (xSBP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 6 6 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 5 6 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 5 6 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 6 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 5 6 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 5 6 kr. ZA
Počítačové systémy - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 6 kr. ZA
Počítačové systémy - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 6 kr. ZA

Sylabus

 • Rozdíl mezi seminární a bakalářskou prací
 • Metodologické požadavky na bakalářskou práci, orientace jak stanovit přesné, konkrétní cíle a úkoly bakalářské práce
 • Stanovení hlavních cílů bakalářské práce a volba metod jejího zpracování
 • Práce se základními zdroji informací, shromažďování dat a orientace ve zvolené problematice
 • Bibliografické citace jako souhrn údajů o citované publikaci nebo její části umožňující její identifikaci, odkazy na citace
 • Vnější úprava diplomové práce a její jednotná grafická úprava, základní typografická pravidla
 • Příprava na obhajobu a zásady její prezentace
 • Individuální příprava bakalářské práce, konzultace

Doporučená literatura

 • BORŮVKOVÁ J. a kol., Jak napsat bakalářskou práci. Studijní text VŠPJ, Jihlava 2007
 • BORŮVKOVÁ J., Formální úprava bakalářské práce. Studijní text VŠPJ, Jihlava 2009
 • Nová citační norma ČSN ISO 690:2011: Bibliografické citace [online]. [cit. 2017-06-15]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/metody-citovani
 • BORŮVKOVÁ, J., S. DVOŘÁKOVÁ a H. VOJÁČKOVÁ. Jak psát práce na VŠPJ: Typografická pravidla pro studenty VŠPJ. Studijní test VŠPJ. Jihlava, 2021.

Anotace

Cílem Semináře k bakalářské práci je seznámit studenty s formálními požadavky na tvorbu bakalářské práce a postupy a metodami jejího vypracovávání. Součástí předmětu je procvičování prezentačních dovedností a kultivace ústního i písemného projevu na úrovni bakaláře. Navržená studijní zátěž předpokládá kromě řešení úloh předmětu rovněž vypracovávání vlastní bakalářské práce.


Znalosti: Student zná formální náležitosti tvorby závěrečné práce, orientuje se v etice publikační činnosti zejména ve vztahu k citacím a plagiátorství. Student zná typickou strukturu odborného textu, směřujícího od zadání problému a rešerše přes řešení problému až k prezentaci výsledků, diskusi a závěrečnému souhrnu.


Dovednosti: Student umí využít získaných teoretických znalostí při vypracovávání své bakalářské práce, umí korektně citovat zdroje, umí napsat srozumitelný smysluplný dobře strukturovaný odborný text na dané téma s využitím vlastních originálních výsledků. Student umí své výsledky srozumitelně prezentovat v plénu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím