Webové technologie

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020

PředmětWebové technologie (WT)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantPaedDr. František Smrčka, Ph.D. ( smrcka@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Knihovna jQuery – možnosti zavádění, seznámení s možností knihovny, utility
 • Knihovna jQuery – spuštění kódu jakmile je DOM připraven, užitečné utility
 • jQuery UI – možnosti, použití
 • Ajax – syntaxe jazyka, řídící struktury, typy, funkce, objekty, propojení s HTML, události, objektový model prohlížečů, DOM, komunikace se serverem, ladění skriptů
 • jQuery a AJAX
 • Šablonovací systémy – Architektura MVC, výhody a nevýhody
 • Využití frameworků při tvorbě aplikační logiky webových aplikací
 • Používané frameworky pro objektově-relační mapování
 • Framework Bootstap, MySQLi, PDO
 • Využití frameworků při tvorbě aplikační logiky webových aplikací
 • Návrhové vzory pro webové aplikace
 • Návrhové vzory pro webové aplikace
 • Mapování objektového modelu na relační databáze (Objektově-relační mapování – ORM, doctrine, composer
 • Používané frameworky pro objektově-relační mapování
 • Framework Symfony

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • LACKO, Ľ. Ajax hotová řešení. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2008. 269 s. ISBN 978-80-251-2108-5
 • LAVIN, P. PHP - objektově orientované: koncepty, techniky a kód. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 211 s. ISBN 978-80-247-2137-8
 • SCHLOSSNAGLE, G. Pokročilé programování v PHP 5. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2004. 640 s. ISBN 80-86815-14-5
 • SHARKIE, C. a A. FISHER. Responzivní webdesign: okamžitě. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-802-5143-841
 • NOVOTNÝ, M. Šablonovací systémy a MVC architektura ve webových aplikacích: bakalářská práce. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenta s pokročilými technikami tvorby webových stránek a webových aplikací. Jedná se především o pochopení konceptu tří základních vrstev webových systémů a alespoň stručnou znalost technologií vhodných pro jejich realizaci. Dalším cílem je schopnost studenta používat v plné míře moderní technologie pro zajištění plnohodnotné interaktivity a uživatelského komfortu grafického rozhraní systémů, snadnou rozšiřitelnost a bezpečnost jejich aplikační logiky, a v neposlední řadě pro pochopení a realizaci problémově orientovaného přístupu k datům. Znalosti: Student umí vytvářet komplexní interaktivní WWW aplikace, založené na technologii AJAX. Pro aplikační logiku umí student používat návrhové vzory s důrazem na transparentní logiku modelu a její variace. Další znalostí je pak mapování objektového doménového modelu na relační a jiné databáze. Dále student umí realizovat všechny výše popsané principy například v programovacím jazyce PHP s využitím knihoven vybraných frameworků. Dovednosti: Student umí vybrat vhodný framework pro řešení problému tvorby webové aplikace. Rozumí architektuře MVC (Vrstva Model, Vrstva View, Vrstva Controller) a dovede tuto technologii použít. Obecné způsobilosti: Student se orientuje v současných trendech vytváření webových aplikací a dovede vybrat vhodnou technologii pro tvorbu webové aplikace.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím