Ekonomika podniku

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětEkonomika podniku (EP-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Lenka Lízalová, Ph.D. ( lizalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška2 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 2 3 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 2 3 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 2 3 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • Právní úprava podnikání
 • Majetková struktura podniku
 • Kapitálová výstavba podniku
 • Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku
 • Peněžní toky, využití CF ve finančním řízení podniku
 • Podnikatelské plány
 • Zakladatelské rozpočty
 • Financování podniku
 • Ekonomická efektivnost investic

Doporučená literatura

 • LÍZALOVÁ, L., KOZÁKOVÁ, P. Cvičebnice ekonomiky podniku Jihlava: VSPJ, 2020
 • SYNEK, M. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • Srpová, J.: Začínáme podnikat, 1. vyd. Grada Publishing, Praha 2020, ISBN 978-80-271-2253-0
 • SCHOLLEOVÁ, H., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy: finanční analýza v řízení firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9.
 • SYNEK, M., a kol., H. Manažerská ekonomika 5., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011, 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
 • MARTINOVIČOVÁ, D. a kol. Úvod do podnikové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-5316-4.
 • SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPAL, P., ORLÍK, T. Podnikatelský plán a strategie.1. vyd., Praha: Grada, 2011, ISBN 978-80-247-4103-1

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do základních ekonomických pojmů, zásad a vysvětlit základní souvislosti řízení podniku.


Přednášky poskytují teoretická východiska z oblasti právních forem podnikání, majetkové a kapitálové výstavby podniku a vymezení výsledku hospodaření podniku.


Cvičení jsou orientována na rozvoj praktických dovedností potřebných při řízení podniku s důrazem na podnikové výpočty.


Znalosti: Student rozumí tomu, která kritéria a jakou vahou vstupují do volby právní formy pro podnikání. Student chápe bilanční princip zobrazení majetku v rozvaze. Umí definovat pojmy náklady a výnosy a dokáže rozlišovat mezi pojmy výnosy a náklady na jedné straně a příjmy a výdaje na straně druhé. Student umí vysvětlit koncept výsledku hospodaření a cash flow.


Dovednosti: Student umí vybrat a zdůvodnit vhodnou právní formu podnikání pro zvolený podnik. Umí vypočítat odpisy dlouhodobého majetku, sestavit zjednodušenou rozvahu podniku. Student dovede používat základní účetní výkazy, rozvahu a výkaz zisku a ztrát, jako zdroje informací o ekonomické a finanční výkonnosti podniku. Student je schopen sestavit základní koncept podnikatelského plánu a vyčíslit plánový výsledek hospodaření a předpokládané peněžní toky v prvních letech podnikání.


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně vyhledávat informace o podnicích v příslušných rejstřících (Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík a Sbírka listin) a tyto informace kriticky zhodnotit. Dovede prezentovat a obhájit výsledky své práce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím