Ekonomika podniku

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětEkonomika podniku (EP-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Lenka Lízalová, Ph.D. ( lizalova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška2 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 2 3 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 2 3 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 2 3 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • Právní úprava podnikání
 • Majetková struktura podniku
 • Kapitálová výstavba podniku
 • Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku
 • Peněžní toky, využití CF ve finančním řízení podniku
 • Kalkulace nákladů
 • Bod zvratu
 • Podnikatelské plány
 • Zakladatelské rozpočty

Doporučená literatura

 • LÍZALOVÁ, L., KOZÁKOVÁ, P. Cvičebnice ekonomiky podniku Jihlava: VSPJ, 2020
 • SYNEK, M. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • Srpová, J.: Začínáme podnikat, 1. vyd. Grada Publishing, Praha 2020, ISBN 978-80-271-2253-0
 • SCHOLLEOVÁ, H., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy: finanční analýza v řízení firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9.
 • SYNEK, M., a kol., H. Manažerská ekonomika 5., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011, 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
 • MARTINOVIČOVÁ, D. a kol. Úvod do podnikové ekonomiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 208 s. ISBN 978-80-247-5316-4.

Anotace

Cílem předmětu je uvést studenty do základních ekonomických pojmů, zásad a vysvětlit základní souvislosti řízení podniku.


Přednášky poskytují teoretická východiska z oblasti právních forem podnikání, majetkové a kapitálové výstavby podniku a vymezení výsledku hospodaření podniku.


Cvičení jsou orientována na rozvoj praktických dovedností potřebných při řízení podniku s důrazem na podnikové výpočty.


Znalosti: Student rozumí tomu, která kritéria a jakou vahou vstupují do volby právní formy pro podnikání. Student chápe bilanční princip zobrazení majetku v rozvaze. Umí definovat pojmy náklady a výnosy a dokáže rozlišovat mezi pojmy výnosy a náklady na jedné straně a příjmy a výdaje na straně druhé. Student umí vysvětlit koncept výsledku hospodaření a cash flow.
Dovednosti: Student umí vybrat a zdůvodnit vhodnou právní formu podnikání pro zvolený podnik. Umí vypočítat odpisy dlouhodobého majetku, sestavit rozvahu podniku, kalkulovat cenu výkonu, vypočítat bod zvratu jako nulový bod rentability výroby. Student dovede používat základní účetní výkazy, rozvahu a výkaz zisku a ztrát, jako zdroje informací o ekonomické a finanční výkonnosti podniku.
Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně vyhledávat informace o podnicích v příslušných rejstřících (Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík a Sbírka listin) a tyto informace kriticky zhodnotit.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím