Základy účetnictví

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětZáklady účetnictví (ZAU)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Kateřina Berková, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 1 4 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 1 4 kr. ZA

Sylabus

 • Pojem účetnictví, jeho význam, předmět, funkce. Cíle a uživatelé účetní závěrky
 • Předpoklady a účetní zásady, požadavky kladené na informační výstupy z účetnictví
 • Národní regulace a legislativní úprava účetnictví
 • Účetní kategorie a pojmy. Prvky účetní metody – bilancování, dvoustranné účty, metoda podvojného zápisu.
 • Základy účtování – dokumentace, účetní knihy, kontrola, účtování nevýsledkových transakcí
 • Účtování výsledkových transakcí. Příjmy a výdaje, výnosy a náklady. Zobrazení nákladů podle druhů a podle účelu
 • Zásoby – vymezení, klasifikace, oceňování. Zásoby nakupované
 • Zásoby vlastní výroby
 • Dlouhodobý majetek – vymezení, klasifikace, oceňování
 • Odepisování dlouhodobého majetku a způsoby vyřazení
 • Krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy – vymezení, klasifikace, oceňování
 • Dlouhodobé cizí zdroje – vymezení, struktura, klasifikace, oceňování
 • Výsledek hospodaření – struktura a jeho účtování. Vazba rozvahy a výsledovky
 • Vlastní kapitál – vymezení, struktura, klasifikace, oceňování, základní účetní operace se složkami vlastního kapitálu

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle.
 • SKÁLOVÁ, J. Podvojné účetnictví 2021. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3107-5. ISBN 978-80-271-1034-6. (lze i starší vydání 2020, 2019, 2018), základní literatura
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021. Praha: Anag, 2021. ISBN 978-80-7554-303-5. (lze i starší vydání 2020, 2019, 2018), základní literatura
 • ROUBÍČKOVÁ, J. a kol. Účetnictví I - sbírka příkladů a úloh k procvičení. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2389-7. (lze i vydání 2019), základní literatura
 • RANDÁKOVÁ, M. a kol. Finanční účetnictví v České republice po 1.1.2016 (podn.subjekty). Praha: Oecnomica, 2018. ISBN 978-80-245-2289-0. (doporučená literatura)
 • PELÁK, J. Účetnictví v příkladech repetitorium k základům účetnictví. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1507-6. (základní literatura)
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. (doporučená literatura)
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. (doporučená literatura)
 • České účetní standardy pro podnikatele. (doporučená literatura)
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. (doporučená literatura)

Anotace

Cílem kurzu je orientace v základech účetnictví, bezproblémová interpretace slovních úloh, získávání schopnosti aplikace účetnictví při podnikatelském rozhodování, jistoty ve způsobech účtování jednotlivých účetních případů účetnictví podnikatelských subjektů. Na přednáškách je představen účetní informační systém včetně platné legislativy ČR pro mikro až velké účetní jednotky, metodika vedení účetnictví, logika zachycení základních hospodářských operací od účetních dokladů, účetních zápisů do knih a na jednotlivé účty. Na cvičeních jsou tyto poznatky aplikovány na praktických příkladech.


Znalosti: Student se umí orientovat v účetním informačním systému účetních jednotek zatříděných do jednotlivých kategorií, umí používat účetní knihy a vysvětlit podstatu hospodářské operace zachycené v účetním systému. Dokáže zdůvodnit použití příslušných účtů z pohledu dopadu hospodářské operace na finanční, hospodářskou a majetkovou situaci účetní jednotky. Chápe vzájemné souvislosti mezi jednotlivými účty a účetními případy. Chápe význam účetní evidence a dopadů hospodářských operací na rozvahu, výsledovku a peněžní prostředky účetní jednotky.


Dovednosti: Student umí vytvořit základní účetní informační systém účetních jednotek, sestavit počáteční rozvahu, umí evidovat jednotlivé hospodářské operace v účetním systému během účetního období na účtech a v účetních knihách, umí sestavit konečnou rozvahu, výsledovku a obratovou předvahu. Student je schopen v základní rovině průřezově zpracovat účetní agendu za jedno účetní období.


Obecné způsobilosti: Student si osvojí obecné metody analýzy a syntézy. Umí vyhledávat relevantní zdroje, rozhodovat se samostatně, nést odpovědnost za vlastní postup a výsledek. Při obhajobě svých postupů a výsledků dokáže vyjadřovat svůj názor a prezentovat jej.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím