Mikroekonomie

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětMikroekonomie (MIE-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. ( bachanov@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Úvod do ekonomie
 • 2. Trh, nabídka, poptávka
 • 3. Úvod do chování spotřebitele
 • 4. Rovnováha spotřebitele na trhu statků a služeb, poptávka, poptávané množství a jeho změny
 • 5. Produkční funkce firmy
 • 6. Analýza nákladů firmy
 • 7. Příjmy firmy a zisk, pravidlo maximalizace zisku
 • 8. Rovnováha dokonale konkurenční firmy
 • 9. Nedokonalá konkurence. Rozhodování firmy o ceně a výstupu v podmínkách monopolu.
 • 10. Rozhodování firmy o ceně a výstupu v podmínkách oligopolu a monopolistické konkurence
 • 11. Trh výrobních faktorů a jeho specifika
 • 12. Trh práce
 • 13. Trh kapitálu
 • 14. Vybrané problémy mikroekonomie

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie. Základní kurs. 11. vydání, Slaný: Melandrium, 2010. ISBN 978-80-86175-70-6.
 • MUSIL, P., FUCHS, K., FRANC, A., GRIGARČÍKOVÁ, Š. Ekonomie. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-126-7
 • MANKIW, N.G. Principles of Economics. 8th Edition, Boston: South-Western College Pub., 2017. ISBN 978-1305585126.
 • SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W. D. Economics. 19th edition, McGraw-Hill Education, 2009. ISBN 978-0073511290
 • MANKIW, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-891-1
 • SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 19. vydání, Praha: Svoboda, 2013. ISBN 978-80-205-0629-0
 • SCHILLER, B.R., GEBHARDT, K. The Micro Economy Today. 14 edition, McGraw-Hill Education, 2015. ISBN 978-1259291814

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti mikroekonomických teorií a vytvoření základny pro samostatné ekonomické myšlení. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních pojmů, souvislostí a příčin vybraných ekonomických jevů. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních příkladech.


 


Znalosti: Student umí popsat, co je předmětem zájmu ekonomie, popsat a vysvětlit podstatu ekonomické efektivnosti a tržních selhání a popsat alternativní mechanismy koordinace hospodářství a vysvětlit jejich fungování. Student dále umí definovat trh, tržní nabídku a poptávku, graficky je znázornit a zdůvodnit jejich průběh. Dále popsat faktory, které stojí v pozadí tržních změn a vysvětlit a graficky znázornit jejich vliv na chování tržních subjektů.


 


Dovednosti: Student umí posoudit pravděpodobné dopady vládních politik, mezinárodních konfliktů a jiných jevů na chování spotřebitelů a firem.  Je schopen aplikace do podnikové reality a praxe.


 


Obecné způsobilosti:  Student umí pracovat a rozhodovat se samostatně a zodpovědně, dovede si utvářet vlastní názor a prezentovat jej.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím