Zpracování bakalářské práce 2

Studijní plán: Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětZpracování bakalářské práce 2 (ZBP2-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Roman Fiala, Ph.D. ( fiala@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 6 6 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 6 6 kr. ZA

Sylabus

  • • Konzultace a diskuse s vedoucím bakalářské práce
  • • Prezentace práce

Doporučená literatura

  • Směrnice k zamezení plagiátorství na VŠPJ (platné znění)
  • Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ (platné znění)
  • Materiály doporučené vedoucím bakalářské práce

  • BRATKOVÁ, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací. Verze: 1.0. . Asociace knihoven vysokých škol České republiky, Praha, 2006.
  • ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 9788072017799
  • GASTEL, B., DAY, R. A. How to write and publish a scientific paper. 8th edition, California: ABC-CLIO Greenwood, 2016. ISBN 978-1440842801.

Anotace

Tento předmět podporuje závěrečnou fázi zpracování bakalářské práce. Jeho cílem je průběžné vedení studenta při zpracování finální textové verze bakalářské práce na základě podkladů, získaných v předmětu Zpracování bakalářské práce 1. Je vyučován formou seminářů a individuálních konzultací. Na seminářích se vedoucí práce schází se všemi svými přihlášenými studenty, diskutují případné problémy a studenti prezentují své dílčí výsledky. Na závěr proběhnou zkušební prezentace k obhajobám. Specifické odborné, metodické nebo formálních problémy jsou průběžně konzultovány individuálně. Výstupem je oponovaná bakalářská práce, která je nezbytným předpokladem pro realizaci státní závěrečné zkoušky.


 


Znalosti: Student umí popsat obecnou strukturu bakalářské práce a formální náležitosti práce, umí vyjmenovat jednotlivé části práce, dokáže sestavit osnovu práce. Chápe rozdíl mezi odborným textem a běžným slohem, dokáže vysvětlit pojem citační etika.


 


Dovednosti: Student umí vyhledávat potřebné informace pro svou bakalářskou práci, umí správně citovat, vytvářet odkazy na použité zdroje a správné bibliografické citace, umí aplikovat teoretické poznatky při řešení praktického problému ve své práci.


 


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v základní problematice psaní odborného textu, umí prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím