Ekonomika veřejného sektoru

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020

PředmětEkonomika veřejného sektoru (EVS-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 PV 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Veřejný sektor a jeho role, příčiny existence veřejného sektoru, selhání trhu
 • Externality, příčiny existence a řešení
 • Základy teorie statků. Veřejné statky
 • Základy veřejných financí. Funkce veřejných financí, rozpočtová soustava a rozpočtový proces
 • Veřejná volba a veřejná politika
 • Etické aspekty ve veřejném sektoru. Daňové úniky, efektivita nakládání s veřejnými prostředky
 • Veřejné příjmy I
 • Veřejné příjmy II
 • Veřejné výdaje
 • Státní rozpočet
 • Fiskální federalismus
 • Veřejné finance v Evropské unii
 • Systém veřejného zdravotního a sociálního pojištění, důchodový systém a sociální politika

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, A. Veřejné finance. 2. vyd., Praha: Wolters Kluwer, 2010. ISBN 978-80-7357-497-0
 • NEČADOVÁ, V. Veřejné finance, studijní opora, 1. vyd., Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. ISBN 978-80-87035-69-6
 • PEKOVÁ, J. Veřejné finance : teorie a praxe v ČR. 1.vyd.,Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 9788073576981
 • STIGLITZ, J., ROSENGARD, J. K. Economics of public sector. 4rd ed, W. W. Norton & Company, 2015. ISBN 978-0393925227
 • HYMAN, D. N. Public finance: a contemporary application of theory to policy. 11th ed. Mason: Thomson South-Western, 2013, 720. ISBN 978-1285173955
 • KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 7. vyd., Praha: Wolters Kluver, 2018. 978-80-7598-165-3
 • LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. 2. aktul. a roz. vyd., Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009
 • SVOBODA, F. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vyd., Praha: Ekopress, 2017. ISBN 9788021085329

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti ekonomiky veřejného sektoru a chápání ekonomických a finančních souvislostí veřejného sektoru s jednotlivými ekonomickými subjekty, a tyto znalosti zasadit do praktického kontextu. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních pojmů a souvislostí související s ekonomikou veřejného sektoru. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních příkladech. Znalosti: Student umí popsat, co je podstatou fungování ekonomiky veřejného sektoru, orientuje se v  základních principech jejího fungování a tyto principy dovede vysvětlit. Student dále umí identifikovat a vysvětlit základní teoretická východiska jako jsou teorie statků, externalit a tržních selhání, a praktické problémy spojené s ekonomikou veřejného sektoru. Student dále získá základní přehled o oblasti veřejných financí, jako jsou veřejné příjmy, veřejné výdaje, rozpočtový proces, a umí popsat a vysvětlit jak základní pojmy, tak základní souvislosti. Dovednosti: Student umí kritickým způsobem třídit informace související s veřejným sektorem a dokáže různá ekonomická rozhodnutí vnímat v širším kontextu. Student dále dovede vyhledávat, třídit a správně interpretovat sociálně ekonomická data, týkající se veřejného sektoru a dovede zvažovat dopady očekávaných ekonomických jevů ve veřejném sektoru na jednotlivé ekonomické subjekty. Obecné způsobilosti: Student umí pracovat v týmu, prezentovat své názory a podkládat je relevantními argumenty.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím