Cvičná firma

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020

PředmětCvičná firma (CVF)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Kateřina Berková, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 5 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 PV 5 3 kr. ZA

Sylabus

 • Volba předmětu podnikání. Tvorba týmu, zásady jeho efektivního fungování
 • Vize, mise, cíle podnikatelské činnosti, produkt, segmentace trhu. SWOT analýza
 • Marketingové strategie, zpracování marketingového plánu (cenová politika, propagace, prodejní kanály, marketingová komunikace a public relation)
 • Zpracování finančního plánu v krátkodobém časovém horizontu (predikování finančních veličin – tržeb, nákladů, zisku, cash flow)
 • Řízení lidských zdrojů (analýza plánování zaměstnanců, vytvoření politiky odměňování a motivace)
 • Komplexní zpracování podnikatelského záměru na základě dílčích strategií a finančního plánu
 • Test identifikace týmových rolí. Vytvoření organizační struktury a vymezení odpovědnosti týmů
 • Základní principy obsluhy ekonomického softwaru Pohoda: založení účetní jednotky a vazby mezi agendami
 • Obchodování s cvičnými firmami, budování smluvní spolupráce a partnerství
 • Řízení odběratelsko-dodavatelských vztahů. Nákup, skladování, odbyt
 • Řízení platebního a zúčtovacího styku. Řízení lidských zdrojů. Personální činnost
 • Přípravné práce, uzávěrkové operace na konci účetního období. Účetní uzávěrka
 • Zpracování účetní závěrky. Zpracování dokumentace ve vztahu k finančnímu úřadu
 • Zpracování finanční analýzy a hodnocení finanční zdraví cvičné firmy ve vztahu k odvětví

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • BERKOVÁ, K., FIŠEROVÁ, M. Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun, 2014. ISBN 978-80-263-0851-5.
 • KARLÍČEK, M. a kol. Základy marketingu. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5869-5.
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2009. ISBN 978-80-86929-26-2.
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (aktuální znění).
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů.
 • Daňové zákony ve znění pozdějších předpisů.
 • Online příručka a video-návody k obsluze programu POHODA. Dostupné z: https://www.stormware.cz/.
 • BERKOVÁ, K., KRÁLOVÁ, A. Simulation of Business Activities. Praha: Oeconomic, 2016. ISBN 978-80-245-2177-0.
 • ŠUBRT, B. Abeceda mzdové účetní 2022. Olomouc: ANAG, 2022. ISBN 978-80-7554-349-3.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpis.
 • České účetní standardy pro podnikatele.

Anotace

Cílem kurzu je praktický trénink řízení vybraných podnikových činností ve formě fiktivní simulace podnikání. Pozornost je věnována zpracování podnikatelského záměru, vytyčení cílů, vize, strategie podnikatelské činnosti, marketingové politice firmy, řízení obchodních činností při budování smluvní spolupráce a partnerství s ostatními cvičnými firmami. Na cvičeních každý student nese profesní odpovědnost za svěřenou činnost. Firemní agenda je vedena prostřednictvím ekonomického softwaru s respektováním legislativních norem v oblasti účetnictví a daní. S ohledem na interdisciplinární povahu předmětu jsou jednotlivé paralelní skupiny vyučovány více učiteli s adekvátním odborným profilem.


Znalosti: Student chápe ekonomické, daňové a účetní souvislosti se zakládáním podnikatelského subjektu a s vedením firemní agendy. Student umí principy sestavení zakladatelského rozpočtu, tvorby marketingové strategie a komunikace, dokáže vysvětlit zásady pro tvorbu ceny a mzdové politiky firmy. Rozlišuje organizační struktury a je schopen vysvětlit jejich výhody a nevýhody. Zná povinnosti firmy z hlediska účetních a daňových předpisů.


Dovednosti: Student je schopen zajistit veškeré činnosti související se zakládáním podnikatelského subjektu. Dále dokáže zpracovat podnikatelský záměr (zakladatelský rozpočet, marketingové strategie, navrhnout marketingovou komunikaci, cenovou a mzdovou politiku). Je schopen řídit firemní agendu, zpracovat účetnictví v ekonomickém softwaru, dokumentaci pro finanční úřad a kriticky posoudit finanční zdraví firmy a navrhnout doporučení.


Obecné způsobilosti:  Student se umí týmově a tvořivě pracovat, rozhodovat samostatně a zodpovědně. Je schopen se přizpůsobovat měnícím se podmínkám v podnikové praxi. Dovede si utvářet vlastní názor, prezentovat jej a věcně argumentovat.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím