Strategický management

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020

PředmětStrategický management (STR-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Roman Fiala, Ph.D. ( fiala@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Základní pojmy a fáze strategického řízení, vize a poslání
 • 2. Analýza vnějšího prostředí – Makroprostředí
 • 3. Analýza vnějšího prostředí – Mikroprostředí
 • 4. Analýza vnitřního prostředí
 • 5. Ohodnocení faktorů vnějšího a vnitřního prostředí, analýza očekávání stakeholderů
 • 6. Hierarchie firemních strategií
 • 7. Typy strategií
 • 8. Generování strategických alternativ I
 • 8. Generování strategických alternativ II
 • 10. Hodnocení a výběr strategií
 • 11. Implementace strategie
 • 12. Evaluace strategie
 • 13. Podnikatelská etika, společenská odpovědnost
 • 14. Internacionalizace a globalizace

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • DAVID, F. R., DAVID, F. R. Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases. 16th edition. Pearson Education, 2017. ISBN 978-0-13-416784-8
 • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4.
 • HANZELKOVÁ, A., KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategické řízení: teorie pro praxi. 3., přepr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-637-1
 • IRELAND, R. D., HOSKISSON, R. E., HITT, M. A. The Management of Strategy. Concepts and Cases. 10th edition. Cengage Learning, 2013. ISBN 978-1-133-58467-4.
 • PEARCE, J. A., ROBINSON, R. B. Strategic Management. Planning for Domestic & Global Competition. 14th edition. New York: McGraw-Hill Education, 2015. ISBN 978-0-07-786251-0.
 • SEDLÁČKOVÁ, H., BUCHTA, K. Strategická analýza. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-367-1.
 • SOUČEK, Z. Strategie úspěšného podniku: symbióza kreativity a disciplíny. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-572-5.
 • TYLL, L. Podniková strategie. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-507-7.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem strategického managementu pro podnik a s postupy a metodami pro formulaci, implementaci a evaluaci strategie. Cvičení jsou orientována aplikačně, kdy si studenti vyberou reálnou firmu a na té realizují jednotlivé fáze strategického řízení.


Znalosti: Student umí vysvětlit rozdíl mezi posláním a vizí, umí popsat proces analýzy vnitřního i vnějšího prostředí organizace, umí popsat jednotlivé typy strategií a umí rovněž popsat a vysvětlit proces formulace, implementace a evaluace strategie.


Dovednosti: Student umí vytvořit poslání a vizi podniku, umí realizovat analýzu vnějšího prostředí a rovněž umí s pomocí konkrétních dat používat různé techniky a metody strategického řízení (matici EFE, IFE, SPACE, BCG…) a s jejich pomocí pak formulovat konkrétní strategii podniku.


Obecné způsobilosti: Student umí pracovat se zdroji a vytvořit literární rešerši. Je schopen získané informace kriticky zhodnotit. Student je schopen týmové práce. Umí také srozumitelně interpretovat a prezentovat dosažené výsledky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím