Akademické psaní

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětAkademické psaní (AKP-2)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Marie Slabá, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška2 h
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 1 2 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Úvod do akademického psaní
 • 2. Tvorba prezentace
 • 3. Ústní prezentace a vystupování
 • 4. Odborné práce, specifika jednotlivých typů odborných prací
 • 5. Vyhledávání informací a vhodných odborných zdrojů. Knihovní služby, knihovní systém
 • 6. Elektronické zdroje informací. Klasifikace zdrojů, způsoby vyhledávání, data a databáze
 • 7. Citace a plagiátorství. Citační normy, publikační etika
 • 8. Hlavní zásady výstavby odborného textu
 • 9. Cíl odborné práce a volba vhodných metod
 • 10. Formální úprava odborného textu
 • 11. Seminární práce
 • 12. Bakalářská práce. Výběr vedoucího, jeho role. Struktura, formální náležitosti
 • 13. Bakalářská práce. Oponentní posudky. Obhajoba práce
 • 14. Vybrané problematické okruhy

Doporučená literatura

 • ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 9788072017799
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.
 • BRATKOVÁ, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací. Verze: 1.0. . Asociace knihoven vysokých škol České republiky, Praha, 2006.
 • Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací VŠPJ (platné znění)
 • Studijní opora v LMS Moodle
 • GASTEL, B., DAY, R. A. How to write and publish a scientific paper. 8th edition, California: ABC-CLIO Greenwood, 2016. ISBN 978-1440842801.
 • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H., VÁVROVÁ, H. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 9788024512129.

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi a dovednostmi z oblasti psaní odborných akademických textů a vytvoření základu pro psaní seminárních a bakalářských prací, ale i pro psaní jiných odborných textů. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních pojmů, norem, pravidel a postupů užívaných při akademickém psaní. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické využití nabytých znalostí při tvorbě odborného textu a jeho prezentaci.


Znalosti: Student zná zásady zpracování a prezentace odborného textu. Orientuje v požadavcích na obsahově tematickou a formální strukturu odborného textu. Student zná vhodné informační zdroje a umí s nimi pracovat. Student zná etické zásady a pravidla ochrany autorských práv při vědecké práci a tvůrčí činnosti.


Dovednosti: Student umí adekvátně pracovat se získanými informacemi, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, hodnotit, správně citovat a prezentovat je. Dokáže tvořit odborný text, psát seminární a bakalářskou práci, vědecký článek. Dokáže prezentovat a obhájit různé typy odborných prací.


Obecné způsobilosti: Student dokáže zpracovat odborné informace a prezentovat výsledky formou studentských prací v mluvené i psané podobě ve shodě s normami odborné komunikace.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím