Finanční účetnictví

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětFinanční účetnictví (FU-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Kateřina Berková, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Směrnice EU, US GAAP a IFRS. Koncepční rámec účetních výkazů, cíle a charakteristiky účetního výkaznictví ve světových harmonizačních procesech
 • Obsah a forma účetních výkazů v ČR, požadavky kladené na účetní jednotky
 • Časové rozlišování nákladů, výnosů, výdajů a příjmů
 • Operativní a finanční leasing a jeho vykazování ve světových harmonizačních procesech
 • Zásada opatrnosti – tvorba a vykazování opravných položek a rezerv
 • Zúčtování se zahraničím, denní a pevné kurzy, vykazování aktiv a závazků znějící na cizí měnu
 • Operace ve vlastním kapitálu – specifické účetní případy
 • Účetní uzávěrka – systém prací na konci účetního období předcházející účetní závěrce (dohadné položky, zásoby na cestě aj.)
 • Účetní závěrka: Rozvaha – praktické sestavení, interpretace dat ve vztahu k finanční analýze
 • Účetní závěrka: Výkaz zisku a ztráty – praktické sestavení, interpretace dat ve vztahu k finanční analýze
 • Účetní závěrka: Přehled o peněžních tocích (cash flow) – praktické sestavení a vypovídací schopnost
 • Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, Příloha k účetní závěrce
 • Systémové a interpretační vazby mezi účetními výkazy, uživatelská vypovídací schopnost
 • Zveřejňování a ověřování účetní závěrky

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle. (základní)
 • SKÁLOVÁ, J. Podvojné účetnictví 2021. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3107-5. (Lze využít 2022 či starší - 2020, 2019) - základní literatura
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021. Praha: Anag, 2021. ISBN 978-80-7554-303-5. (Lze využít 2022 či starší 2020, 2019) - základní literatura
 • DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. Brno: BizBooks, 2017. ISBN 978-80-265-0692-8. (doporučená)
 • MÜLLEROVÁ, L., KRÁLÍČEK, V. Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. ISBN 978-80-7552-768-4. (Lze využít rok 2020) - doporučená literatura
 • ROUBÍČKOVÁ, J. a kol. Účetnictví I - sbírka příkladů a úloh k procvičení. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2389-7. (lze i vydání 2019), základní literatura
 • RANDÁKOVÁ, M. a kol. Finanční účetnictví v České republice po 1.1.2016 (podn.subjekty). Praha: Oecnomica, 2018. ISBN 978-80-245-2289-0. (základní literatura)
 • SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-570-5. (doporučená literatura)
 • PELÁK, J. Účetnictví v příkladech repetitorium k základům účetnictví. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1507-6. (doporučená literatura)
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. (doporučená literatura)
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se stanoví některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. (doporučená literatura)
 • České účetní standardy pro podnikatele. (doporučená literatura)

Anotace

Cílem kurzu je orientace ve finančním účetnictví obchodních korporací odlišných podle povinností vztahujících se k vykazování informací z uživatelského hlediska. Předmět je orientován na cíle všeobecného finančního účetnictví, pochopení kvalitativních charakteristik informací, oceňování a prvků účetní závěrky nejenom z pohledu národní regulace, ale také z pohledu světových harmonizačních procesů, jejichž potřeba je zesílena rozvojem kapitálového trhu a růstem nadnárodních společností. Na přednáškách jsou prezentována tři nosná témata: postavení směrnice EU, harmonizační procesy podle IFRS ; věrné a poctivé zobrazení reality v účetnictví z hlediska uzavírání účetního období a uzávěrkových operací a dalších závěrečných postupů podle národní legislativy; praktické sestavování účetní závěrky s důrazem na interpretaci dat ve vztahu k finanční analýze a jejich uživatelskou vypovídací schopnost. Na cvičeních jsou tyto poznatky aplikovány na problémově orientovaných příkladů a případových studiích z praxe.


Znalosti: Student se umí definovat a popsat systém finančního účetnictví a jeho vzájemné vazby. Dokáže charakterizovat cíle všeobecného finančního účetnictví podle národní úpravy a světových harmonizačních procesů. Umí zaúčtovat účetní operace vyplývající z postupů na konci účetního období. Dokáže interpretovat zásadu věrného a pravdivého zobrazeni, zásadu opatrnosti a akruální princip v účetnictví. Dokáže vysvětlit sestavení účetních výkazů a chápe systémové a interpretační vazby mezi výkazy a jejich uživatelskou vypovídací schopnost.


Dovednosti: Student umí zaúčtovat operace na konci účetního období, provést účetní uzávěrku a sestavit účetní závěrku v souladu s národní legislativou. Dokáže kontrolovat formální a věcnou správnost zaúčtovaných hospodářských operací a sestavených účetních výkazů. Student umí sestavit účetní výkazy a provést základní analýzu dat. Je schopen správné interpretace výsledků ve vztahu k ekonomické činnosti účetní jednotky. Je schopen tvůrčího a kritického myšlení při vytváření navrhovaných doporučení, která je schopen věcně obhájit.


Obecné způsobilosti: Student si osvojí metody analýzy a syntézy ekonomických informací, prohloubí si jejich ekonomickou interpretaci. Dokáže se rozhodovat samostatně a odpovědně, umí obhájit svůj postup a prezentovat jej. Je schopen využívat literární zdroje a vyhledávat relevantní informace.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím