Makroekonomie

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020

PředmětMakroekonomie (MAE-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Jakub Dostál, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 2 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Úvod do makroekonomie, nástin dějin ekonomických teorií

 • 2. Měření výstupu hospodářství
 • 3. Rovnovážný výstup hospodářství
 • 4. Modely ekonomické rovnováhy
 • 5. Ekonomický růst a hospodářské cykly
 • 6. Peníze a bankovní soustava
 • 7. Inflace
 • 8. Nezaměstnanost a Phillipsova křivka
 • 9. Role státu v hospodářství
 • 10. Fiskální politika
 • 11. Monetární politika
 • 12. Mezinárodní trh peněz
 • 13. Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace
 • 14. Vybrané problémy makroekonomie

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • HOLMAN, R.: Ekonomie. 6. vydání, Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-278-6.
 • MUSIL, P., FUCHS, K., FRANC, A., GRIGARČÍKOVÁ, Š. Ekonomie. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-126-7
 • MANKIW, N.G. Principles of Economics. 8th Edition, Boston: South-Western College Pub., 2017. ISBN 978-1305585126.
 • SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W. D. Economics. 19th edition, McGraw-Hill Education, 2009. ISBN 978-0073511290
 • MANKIW, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-891-1
 • SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 19. vydání, Praha: Svoboda, 2013. ISBN 978-80-205-0629-0
 • MANKIW, N.G. Macroeconomics. 9th Edition, Worth Publishers, 2015. ISBN 978-1464182891

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti makroekonomických teorií, osvojit si řetězce vazeb, pochopit a umět vysvětlit běžnou hospodářskou realitu či příčiny konkrétních makroekonomických jevů. Přednášky jsou zaměřeny na výklad fundamentálních pojmů, souvislostí a analýzu makroekonomických problémů a jevů. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních případech a příkladech. 


Znalosti: Student zná a popíše základní makroekonomické veličiny a jevy, umí analyzovat základní mechanismus fungování národního hospodářství. Vysvětlí makroekonomický koloběh, makroekonomickou rovnováhu a ekonomické výkyvy v krátkém a dlouhém období. Umí definovat hlavní přístupy k makroekonomické politice. 


Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat makroekonomická data, dovede zvažovat varianty pravděpodobného ekonomického vývoje. Umí předvídat důsledky ekonomického vývoje a hospodářsko-politických opatření pro podnikovou praxi. 


Obecné způsobilosti: Dokáže analyzovat standardně dostupné informace. Umí prezentovat své názory a argumentovat.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím