Finanční řízení podniku

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020

PředmětFinanční řízení podniku (FRP-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů6
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 P 4 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Finanční management, nástroje, postupy a základní charakteristika
 • 2. Finanční rozhodování, jeho pravidla, kritéria a typy
 • 3. Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • 4. Poměrové ukazatele
 • 5. Finanční a provozní páka v podniku
 • 6. Pyramidové rozklady
 • 7. Alternativní náklady
 • 8. Ekonomická přidaná hodnota
 • 9. Bonitní modely
 • 10. Bankrotní modely, rating a scoring
 • 11. Analýza rizika
 • 12. Investiční rozhodování v podniku
 • 13. Stanovení hodnoty majetku
 • 14. Vybrané problémy finančního řízení v podniku

Doporučená literatura

 • KALOUDA, F. Finanční analýza a řízení podniku, 2. Vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.
 • DLUHOŠOVÁ, D. a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku, 2. vydání, Praha: Ekopress, 2010.
 • KISLINGEROVÁ E. a kol. Manažerské finance, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2010.
 • SUCHÁNEK, P. Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu, Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno, 2010.
 • SYNEK M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vydání, Praha: Grada, 2011.
 • BREALEY R. A, MYERS S. C., ALLEN, F. Principles of Corporate Finance, 12th edition. New York: McGraw-Hill Publishing, 2016.

Anotace

Cílem kurzu je prohloubit znalosti studentů v oblasti finanční analýzy a finančního řízení podniků ve vazbě na znalosti, které nabyli předchozím studiem předmětů Podniková ekonomika a Finanční účetnictví. Přednášky jsou zaměřeny na prohloubení teoretických znalostí v oblasti analýzy podnikových financí tak, aby je studenti využili v procvičování příkladů a případových studií ve cvičeních a následně v praxi.


Znalosti: Student umí vysvětlit postupy a metody, pomocí nichž lze hodnotit finanční situaci podniku. Rovněž umí popsat postupy a ukazatele, které si osvojil při analýzách podnikových financí.


Dovednosti: Student umí v rámci podnikových financí analyzovat a řídit krátkodobé a dlouhodobé financování, analyzovat a rozhodovat o investicích a investičních záměrech včetně hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Dále dovede uplatnit v podniku základní metody finanční analýzy a finančního plánování.


Obecné způsobilosti: Student umí rozhodovat samostatně a odpovědně v oblasti podnikových financí a rovněž sdělit své názory svým kolegům a budoucím spolupracovníkům.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím