Zpracování bakalářské práce 1

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětZpracování bakalářské práce 1 (ZBP1-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Veronika Hedija, Ph.D. ( bachanov@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 5 6 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 5 6 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Výběr tématu bakalářské práce
 • 2. Osobní plán práce
 • 3. Informační průzkum I
 • 4. Informační průzkum II
 • 5. Metodologie a její využití v bakalářské práci
 • 6. Doporučení a návrhy řešení jako cíl bakalářské práce
 • 7. Práce s literaturou
 • 8. Formální úprava bakalářské práce
 • 9. Zásady tvorby prezentace a její příprava v PowerPointu
 • 10. Doporučení pro úspěšné obhájení bakalářské práce
 • 11. Individuální konzultace
 • 12. Odevzdání podkladu k zadání BP
 • 13. Individuální konzultace a odevzdání návrhu osnovy BP
 • 14. Individuální konzultace – doporučení dalšího postupu

Doporučená literatura

 • Směrnice k zamezení plagiátorství na VŠPJ (platné znění)
 • Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ (platné znění)
 • Materiály doporučené vedoucím bakalářské práce
 • BRATKOVÁ, E. Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: Metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací. Verze: 1.0. . Asociace knihoven vysokých škol České republiky, Praha, 2006.
 • ZBÍRAL, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 9788072017799
 • GASTEL, B., DAY, R. A. How to write and publish a scientific paper. 8th edition, California: ABC-CLIO Greenwood, 2016. ISBN 978-1440842801.

Anotace

Tento předmět podporuje úvodní fáze zpracování bakalářské práce. Cílem je zajištění požadované míry rozpracovanosti bakalářské práce. Je vyučován formou seminářů a individuálních konzultací. Na seminářích jsou studenti podrobně seznámeni se základy vypracování bakalářské práce na VŠPJ a diskutují všeobecná obsahová i formální témata. Studenti zde také prezentují své dílčí výsledky. Specifické odborné, metodické nebo formálních problémy jsou průběžně konzultovány individuálně s vedoucím práce.


 


Znalosti: Student umí popsat obecnou strukturu bakalářské práce a formální náležitosti práce, umí vyjmenovat jednotlivé části práce, dokáže sestavit osnovu práce. Chápe rozdíl mezi odborným textem a běžným slohem, dokáže vysvětlit pojem citační etika.


 


Dovednosti: Student umí vyhledávat potřebné informace pro svou bakalářskou práci, umí správně citovat, vytvářet odkazy na použité zdroje a správné bibliografické citace.


 


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v základní problematice psaní odborného textu, umí prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím