Marketingová komunikace

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětMarketingová komunikace (MK-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Chalupová, Ph.D. ( chalupova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do marketingové komunikace
 • Komunikační proces a jeho základní části
 • Spotřební chování jako východisko marketingové komunikace
 • Modely marketingové komunikace – modely hierarchie účinků a modely založené na formování postoje a jeho změnách
 • Reklama – proces plánování reklamy, druhy reklamy, média, reklamní agentury, měření účinnosti reklamy
 • Direct marketing a Osobní prodej
 • Podpora prodeje
 • Public Relations a Sponzoring
 • Komunikační mix a životní cyklus výrobku
 • Integrovaná marketingová komunikace a tvorba komunikační strategie
 • Marketingová komunikace na internetu
 • Mezinárodní marketingová komunikace
 • Trendy marketingové komunikace v 21. století (Product Placement, mobilní marketing, WoM apod.)
 • Vybrané problémy marketingové komunikace

Doporučená literatura

 • ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, J. Marketingová komunikace: studijní text. Prostějov: Computer Media, 2016. 82 s. ISBN 978-80-7402-248-7.
 • FORET, M. Marketingová komunikace. 3., Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3432-0.
 • PELSMACKER, P., M. GEUENS aj. BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. Expert (Grada). ISBN 80-247-0254-1.
 • KŘÍŽEK, Z., CRHA I. Jak psát reklamní text. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024724522.
 • OSVALDOVÁ, B., HALADA J. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 9788072772667.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem marketingové komunikace pro firemní aktivity, stejně jako vlivem marketingové komunikace na rozhodování zákazníků – spotřebitelů. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních pojmů, souvislostí a příčin procesu a podstaty marketingové komunikace. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních příkladech.


 


Znalosti: Student se po absolvování kurzu orientuje v základních pojmech marketingových komunikací. Je způsobilý pochopit základní operace kreativních oblastí marketingových komunikací, zná nástroje a prostředky používané v marketingové komunikaci, stejně tak má základní znalosti pro tvorbu komunikačních strategií.


Dovednosti: Student umí formulovat sdělení využívaná v marketingové komunikaci, volit účinné nástroje marketingové komunikace, vybrat správná média, sestavovat strategie marketingové komunikace. Chápe význam a účinnost integrované marketingové komunikace ovlivněné digitálními technologiemi.


Obecné způsobilosti: Student umí pracovat a rozhodovat se samostatně a zodpovědně, dovede si utvářet vlastní názor a prezentovat jej.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím