Projektové řízení 2

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětProjektové řízení 2 (PR2-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Kuncová, Ph.D. ( kuncova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Projektový cyklus – opakování
 • 2. Časová analýza projektu – opakování
 • 3. Analýza nákladů a metoda CPM/COST
 • 4. Analýza zdrojů a přeplánování projektu
 • 5. Simulační modelování v projektovém řízení
 • 6. Využití MS Project při plánování projektů
 • 7. Realizace projektu, kontrola a monitorování projektu
 • 8. Řízení rizik a kvality projektů
 • 9. Studie proveditelnosti, finanční efektivnost projektů
 • 10. Analýza nákladů a přínosů
 • 11. Specifika projektů financovaných z veřejných zdrojů
 • 12. Metody vícekriteriálního rozhodování při řízení projektů
 • 13. Tvorba vlastního projektu
 • 14. Prezentace projektů

Doporučená literatura

 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.
 • KUNCOVÁ, M., NOVOTNÝ, J., STOLÍN, R. a kol. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: EKOPRESS, 2016. ISBN 978-80-87865-26-2.
 • FIALA P. Projektové řízení – modely, metody, analýzy. Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-24-X
 • ROSENAU, M. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0.
 • FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0.
 • KERZNER, H. Project management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 9th Edition. Hoboken (New Jersey) : Wiley, 2006. ISBN 13 978-0-471-74187-9.

Anotace

Cílem předmětu je hlubší vhled do metodiky řízení projektů a seznámení s ekonomickou nadstavbou vlastního řízení projektů. Přednášky rozšíří pohled na metodikou řízení projektů dle standardu PMBOK PMI, přiblíží funkci a strukturu studie proveditelnosti a seznámí studenty s finančním řízením a vyhodnocováním projektů včetně specifik veřejných a neziskových projektů. Cvičení jsou orientována aplikačně na rozvoj praktických schopností potřebných při finančním plánování a vyhodnocování projektů.


 


Znalosti: Student umí podrobně vysvětlit procesy projektového řízení včetně jejich souvislostí. Student umí vysvětlit podstatu a funkci studie proveditelnosti, postup finančního hodnocení projektů a specifika veřejných a neziskových projektů.


 


Dovednosti: Student dovede sestavit studii proveditelnosti i středně složitého projektu, dovede kvantitativně vyhodnotit rizika projektu a vypočítat základní kriteriální ukazatele. Dále dokáže zpracovat analýzu nákladů a přínosů jednoduššího neziskového projektu.


 


Obecné způsobilosti: Student umí koordinovat činnosti v rámci menšího týmu a prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím