Manažerská etika

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětManažerská etika (MEZI)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Simona Činčalová, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 5 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 5 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Pojmy etika, etiketa, morálka, mravnost
 • 2. Manažerská etika a její historie
 • 3. Etický kodex firmy
 • 4. Aplikace manažerské etiky, corporate governance
 • 5. Etika a proces globalizace, její výhody a nevýhody
 • 6. Společenská odpovědnost podniků

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • NEČADOVÁ, V.: Etika v podnikání, Studijní opora, Jihlava:Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014, 271 str. ISBN 978-80-88064-04-6
 • BLÁHA, J., DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha: Managament Press, 2011, ISBN 80-5941-451-6
 • ČANÍK, P., ŘEZBOVÁ, L. ZAVREL, T. Metody a nástroje podnikatelské etiky. Praha: Oeconomica, 2013, ISBN 80-245-11433
 • DYTRT, Z. a kol. Etika v podnikatelském prostředí. Praha: Grada Publishing, 2010, ISBN 80-247-1589
 • KÁRNÍKOVÁ, J. Etika v podnikání a řídící práci. Praha: VŠE, 2011, ISBN 80-7079-524-7
 • FORET, M., ŠAŠINKA O., PROCHÁZKA, P. Evropské marketingové prostřed. Computer Press, Praha 2001, ISBN 80-3756-621-5
 • FOTR, J., DĚDINA, J., HRUZOVÁ, H. Managerské rozhodování. Praha: Ekopress, 2010
 • CHRYSSIDES, G. KALER, J. Essential of Business Ethics. London: McGraw –Hill Book Copany, 2003
 • JEŘÁBKOVÁ, V., HARTL, J. Společenské odpovědnost firem. Praha: AISIS, 2008, ISBN 80- 456- 4258-8
 • DUŠKOVÁ, I., DŽBÁNKOVÁ, Z. Etická dimenze institucionálních změn. Praha: Oeconomica, 2005, ISBN 80-245-0961 - X
 • ŠRONĚK, I. Etiketa a etika v podnikání. Praha: Management Press, 2004, ISBN 80-564-1456-6

Anotace

Cílem předmětu je vybavit  studenty základními znalostmi z oblasti etiky v podnikání, osvojit si základy etického  jednání v oblasti podnikání a podnikatelských aktivit. Dalším cílem je studenty uvést do problematiky podnikatelského prostředí a s tím související odpovědnosti za podnikatelské prostředí, etiku  tohoto  prostředí apod. Studenti umí vysvětlit podstatu a význam  etiky v řídící práci,  jakož i  celkový vztah mezi etikou a ekonomií,  poznají základy hospodářské etiky a její aplikaci,   seznámí se  s   etickými aspekty rozhodování a etikou dialogu. Na cvičeních jsou uváděna a procvičována jednotlivá konkrétní témata, která s danou problematikou bezprostředně souvisí  a jsou pro tuto oblast charakteristická.


 Znalosti: Student zná a popíše základní pojmy týkající se etiky a etického chování v oblasti podnikatelských aktivit, umí analyzovat základní příčiny nevhodného chování v rámci podnikání a navrhnout případná řešení, jak tento stav zlepšit, případně negativní jevy zcela (nebo částečně) odstranit. Student umí poukázat  na některé negativní jevy v oblasti etiky v podnikání, které se vyskytují nejčastěji v této oblasti  a vysvětlí jejich podstatu, když  umí  tyto jevy pojmenovat a zamýšlet se nad jejich objektivním řešením.


Dovednosti: Student umí  rozpoznat a charakterizovat souvislosti týkající se etiky a etických procesů v rámci podnikatelských aktivit.. Je schopen aplikace v souvislosti s  řešením problémů podnikatelských aktivit a navrhovat odstraňování případných nedostatků, které se v této oblasti vyskytují.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v problematice etiky v podnikání, průběžně sleduje a vyhodnocuje situaci v tomto směru (v ČR i v širším mezinárodním kontextu). Umí si představit možné  důsledky přetrvávajícího neetického chování v rámci podnikatelských aktivit pro celkový stav podnikání v zemi. Dokáže analyzovat standardně dostupné informace o stavu etiky v podnikání v rámci dané lokality, případně státu apod.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím