Akademické psaní

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětAkademické psaní (AKP)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Ivica Linderová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Základní terminologie – věda, výzkum, průzkum, metodologie, metodika
 • Základní pravidla pro zpracování seminárních prací
 • Struktura odborné práce – obsahová stránka I
 • Struktura odborné práce – obsahová stránka II
 • Struktura odborné práce – formální stránka
 • Informační zdroje a zpracování rešerší I
 • Informační zdroje a zpracování rešerší II
 • Citační etika
 • Seznam bibliografických odkazů
 • Seznam bibliografických odkazů a citování
 • Stylistika odborných prací
 • Interpretace výsledků
 • Zpracování odborného textu – shrnutí poznatků

Doporučená literatura

 • Linderová, I., Scholz, P. a Munduch, M. Úvod do metodiky výzkumu. Vysoká škola polytechnická, 2016, 69 s. ISBN 978-80-88064-23-7.
 • Borůvková, J., Dvořáková, S. a Vojáčková, H. Jak psát práce na VŠPJ. Typografická pravidla pro studenty VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2021, 24 s. ISBN 978-80-88064-54-1.
 • SP č. 1/2021 - Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ
 • SP č. 5/2017 - Směrnice k zamezení plagiátorství na VŠPJ
 • Katuščák, D., Drobíková, B. a Papík, R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra : Enigma, 2008, 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.
 • Synek, M., Sedláčková, H. a Vávrová, H. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha : Oeconomica, 2007, 57 s. ISBN 978-80-245-1212-9.
 • Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 978-80-86429-40-3.
 • Castel, B. a Day, R. A. How to write and publish a scientific paper. 8th edition, 2016. California: ABC-CLIO Greenwood.

Anotace

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi o problematice psaní seminárních, semestrálních a závěrečných prací.
Znalosti: Student umí definovat a vysvětlit základní pojmy související s výzkumnou, vědeckou a odbornou prací (věda, výzkum, metodologie, metodika). Zná základní informační zdroje pro zpracování odborných prací na VŠPJ. Umí vysvětlit jednotlivé části odborné práce z hlediska její obsahové struktury a jejich význam (abstrakt, úvod, diskuse atd.). Student zná citační normy a umí je prakticky použít.
Dovednosti: Student umí pracovat s vyhledávacími databázemi, je schopen samostatně zpracovat literární rešerši. Dokáže interpretovat výsledky svých zjištění.
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v psaní seminárních, semestrálních a závěrečných prací po formální stránce i co se týče obsahové struktury práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím