Management destinace

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětManagement destinace (MDS-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
Garantdoc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 4 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Vymezení destinace cestovního ruchu, pojem destinační management
 • Historie vzniku destinací a destinačního managementu, současnost a trendy vývoje
 • Potenciál destinace pro rozvoj cestovního ruchu a jeho aktivace
 • Role veřejného, soukromého a neziskového sektoru v destinačním managementu, význam partnerství v řízení destinace
 • Destinační plánování a rozvoj, rajonizace území, nástroje pro řízení destinace
 • Produkt cestovního ruchu destinace
 • DMO – organizace destinačního managementu (typy a organizační struktury DMO, založení a rozvoj DMO, financování DMO aj.)
 • Strategický management destinace cestovního ruchu (strategie destinace, strategické plánování v udržitelném řízení destinace, strategický management destinace, strategické analýzy destinace, stakeholdeři, formulování strategie destinace, tržní umístění a zacílení destinace při tvorbě strategie destinace, strategický růst, implementace a monitoring destinační strategie, vyhodnocování
  strategie destinace a řízení změn)
 • Marketingové řízení destinace cestovního ruchu (typologie návštěvníků destinace, faktory ovlivňující výběr destinace, motivační faktory k návštěvě destinace, atraktivita destinace, genius loci; marketingový výzkum destinace, segmentace, tržní umístění (targeting) a tržní zacílení (positioning) destinace, tvorba marketingové strategie destinace, strategický a taktický marketing destinace,
  marketingový plán destinace, branding destinace)
 • Krizový management destinace
 • Management kvality destinace
 • Příkladové studie z oblasti destinačního managementu

Doporučená literatura

 • studijní materiály v e-learningovém kurzu předmětu
 • Palatková, M. (2011). Marketingový management destinací. Praha: Grada, 207 s.
 • Robinson, P., Luck, M. & Smith, S. L. J. (2013). Tourism. Part four: Tourism management, part five: Tourism development. Wallingford: CABI, 525 s.
 • Holešinská, A. (2012). Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. Brno: Masarykova univerzita, 152 s.
 • Gúčik, M. a kol. (2012). Manažment cieľového miesta cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 219 s.
 • Fletcher, J. a kol. (2013). Tourism: principles and practice. Harlow: Pearson, 643 s.
 • Weawer, D. a Lawton, L. (2014). Tourism management. Fifth edition. Milton (Qld): John Wiley &Sons Australia, 430 s.
 • Pachrová, S., Janoušková, E., Šedivá Neckářová, A. (2017). Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu. Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 150 s.

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit dosud získané znalosti studentů v oblasti cestovního ruchu a marketingu o problematiku v současné době nejvyspělejší udržitelné formy řízení rozvoje cestovního ruchu – destinační management. Studenti jsou vybaveni znalostmi o typech destinací a možnostech aktivace jejich potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu, principech destinačního managementu s akcentem na princip partnerství, nástrojích řízení destinace, produktu destinace a DMO. Přednášená problematika zahrnuje dále strategický management a marketingové řízení destinace, management kvality i management krizových situací destinace a vytváří tak ucelený přehled o fungování destinačního managementu v praxi. Využívány jsou četné případové studie z České republiky i zahraničí. Na cvičeních je věnována pozornost podrobnějšímu rozebrání probírané problematiky a jejímu procvičení formou seminárních prací (projektů) nebo prezentacím studentů se skupinovou diskusí nad řešenými tématy.


Znalosti: Student umí definovat pojmy destinace cestovního ruchu, destinační management a DMO, umí vyjmenovat typy destinací, umí popsat historii vzniku destinací a destinačního managementu i jeho současný stav a trendy vývoje. Student umí vysvětlit, z čeho se skládá potenciál destinace pro rozvoj cestovního ruchu a umí popsat možnosti jeho aktivace. Student umí zdůvodnit stěžejní význam partnerství v řízení destinace a umí vysvětlit roli veřejného, soukromého i neziskového sektoru v destinačním managementu. Student umí vyjmenovat typy DMO a umí popsat jejich organizační struktury, možnosti založení, financování a činnosti. Student umí popsat produkt destinace. Student umí vysvětlit principy strategického managementu destinace a umí vyjmenovat a popsat jednotlivé kroky vedoucí k vytvoření strategie destinace, umí popsat její implementaci, monitoring i popsat a zdůvodnit její vyhodnocování. Student umí vyjmenovat typy návštěvníků destinace, faktory ovlivňující výběr destinace a motivační faktory k návštěvě destinace, umí definovat atraktivitu destinace a její genius loci. Student umí vyjmenovat a popsat principy marketingového řízení destinace. Student umí popsat základní principy krizového managementu destinace a umí vysvětlit jeho potřebnost. Student také umí popsat možnosti managementu kvality destinace.


Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat data o vybrané destinaci cestovního ruchu a umí navrhnout a veřejně prezentovat možnosti udržitelného rozvoje cestovního ruchu destinace, včetně možností zvyšování kvality destinace. Student bude schopen zastávat funkci destinačního managera, bude schopen prakticky aplikovat nástroje pro řízení destinace a vytvořit konkurenceschopný produkt destinace cestovního ruchu.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v problematice udržitelného cestovního ruchu, jeho plánování a řízení na úrovni destinace a dokáže používat své odborné znalosti pro účinný destinační management. Student průběžně sleduje a vyhodnocuje situaci v oboru v českém i mezinárodním kontextu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím