Plánování a regionální rozvoj v CR

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětPlánování a regionální rozvoj v CR (PRRC)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
Garantdoc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 PV 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 PV 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Regionální rozvoj a regionální politika (definice, vývoj, motivy, pojetí a nástroje)
 • Regionální politika a územní plánování v Česku (územní diferenciace, vývoj, dichotomie)
 • Regiony v Česku (územně správní členění, veřejná správa, turistické regiony)
 • Regionální statistika a analýza (odvětvová statistika s důrazem na cestovní ruch)
 • Aktuální koncepční dokumenty (EU, Česko, kraj/e, SO ORP, mikroregion/y, města/obce)
 • Potenciál cestovního ruchu a jeho aktivace (pojetí, členění, stupně a složky, zóny a typy)
 • Cestovní ruch jako součást regionálního rozvoje (členění, vlivy, specifika podnikání, organizace)
 • Rozvojové partnerství v obci a regionu (úkoly, možnosti, specifikace jednotlivých subjektů)
 • Plánování rozvoje cestovního ruchu (plán, metodika, proces, dopady, přínos)
 • Projekty cestovního ruchu v regionálním rozvoji (konkrétní příklady, best practices)
 • Projektová podpora cestovního ruchu (nástroje, prostředky, legislativa, instituce)

Doporučená literatura

 • Wokoun, R. et al. (2008). Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, strategie a programování. Praha: Linde Praha.
 • Vaníček, J. (2010). Plánování a regionální rozvoj cestovního ruchu. Studijní opora. Jihlava: VŠPJ.
 • Holešinská, A. (2011). Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu. Brno: ESF MU, 92 s.
 • Palatková, M. (2006). Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Praha: Grada.
 • Travis, Anthony S. (2015). Planning for tourism, leisure and sustainability : international case studies. Oxfordshire: Cabi International.
 • Morphet, Nigel D. aHongliang, Y. (2015). Planning for Tourism : towards a future. Oxfordshire: Cabi International

Anotace

Cílem předmětu je připravit studenty prakticky i teoreticky k možnosti působení na různých úrovních veřejné správy, poradenských a projektových institucích a strukturách EU se zaměřením na plánování a rozvoj cestovního ruchu. Přednášená problematika zahrnuje komplexní pohled na plánování a řízení rozvoje cestovního ruchu jako součásti regionálního rozvoje (regionální politiky). Obsah předmětu je zaměřen rovněž na problematiku správní a legislativní.


Znalosti: Student zná postavení cestovního ruchu v rámci regionálního rozvoje (regionální politiky). Umí charakterizovat organizace působící v této oblasti. Dále se orientuje v oblasti regionální politiky, zná její historický vývoj, cíle a nástroje uplatňované v oblastech rozvoje regionů a zmírňování regionálních disparit. Ovládá problematiku územní diferenciace mezi regiony cestovního ruchu.


Dovednost: Student umí na základě znalosti metodiky tvorby plánu samostatně zpracovat plán rozvoje cestovního ruchu v oblasti, sektorový operační plán destinace a umí pracovat s údaji a záměry z dokumentů kraje pro rozvoj v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v potenciálu cestovního ruchu, umí pracovat s různými složkami potenciálu regionu v rámci cestovního ruchu, dovede připravovat a analyzovat podklady pro rozhodování a přípravu strategických materiálů pro rozvoj regionální politiky v oblasti cestovního ruchu. Dovede pracovat se statistickými údaji o vývoji ekonomiky v regionu, konkrétně z pohledu vývoje jednotlivých odvětví ekonomiky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím