Projektový management v cestovním ruchu

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětProjektový management v cestovním ruchu (PMCR)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
Garantdoc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 PV 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 PV 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Projektové řízení jako metoda, procesy, principy, integrace horizontální a vertikální, program a/vs. projekt
 • Metodologie v řízení projektu (studie příležitostí, studie proveditelnosti, logický rámec, dekompozice, řízení dosažené hodnoty)
 • Zásady a postup projektování: cílovost, reálnost a účelnost, systémovost, postupnost, časový harmonogram
 • Vlastní projekt: definice, cíl, typy (kategorie), druhy, atributy, kritéria úspěšnosti, pojetí SMART, trojúhelník (trojimperativ)
 • Životní cyklus projektu/investice a jeho řízení: fáze koncepční, plánu, realizace, předání
 • Zainteresované strany (stakeholders) a organizace projektu: primární, sekundární; zájmové subjekty, struktury, formy;
 • Sociální komunikace, psychologie jednání, leadership, řízení/vedení týmu, partnerství
 • Územní kontext: umístění a lokalita, požadavky, dopady, lokalizační faktory, datová základna
 • Analýza vybraných konkrétních programů a projektů v cestovním ruchu na úrovni/s dopadem evropské, celostátní, regionální, lokální
 • Projekty v cestovním ruchu a jejich vnímání veřejností (zapojení, aktéři, zaměření, atraktivity, územní diferenciace)
 • Projektový management v cestovním ruchu – příklad uplatnění v Kraji Vysočina

Doporučená literatura

 • Vaníček, J. (2010). Projektový management v cestovním ruchu. Studijní opora. VŠPJ.
 • Trojan, J. a Trávníček, J. (2015). Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu. 1. Vydání. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 104 s.
 • Vystoupil, J. (2007).Management cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 156 s.
 • Svozilová, A. (2011). Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 380 s.
 • Bendová, K. a kol. (2012). Základy projektového řízení. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 78 s.
 • Wysocki, Robert K. (2013). Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme. Wiley

Anotace

Cílem předmětu je přiblížit studentům význam a podstatu projektového managementu v cestovním ruchu, jeho metody a přístupy vč. přípravy, realizace a vyhodnocení jednotlivých (konkrétních) projektů. Tyto aktivity jsou chápány v širším kontextu regionálního rozvoje na různých hierarchických úrovních.


Znalosti: Student absolvováním získá širokým soubor teoretických i praktických znalostí, orientuje se v projektovém řízení, a to jak v jeho dílčích složkách, tak z pohledu různých aktérů. Umí pracovat s relevantními informacemi, je schopen s nimi kriticky nakládat a dále využívat.


Dovednosti: Student se orientuje v projektovém řízení, a to jak v obecné rovině, tak se zaměřením na specifika cestovního ruchu. Ovládá základní postupy a metody využitelné při projektovém řízení cestovního ruchu, které je schopen přizpůsobit konkrétním podmínkám regionu (lokality).


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně připravit vlastní projekt, řídit projektový management, komunikovat s různými aktéry, účastnícími se projektového řízení. Disponuje odpovídajícími vlastnostmi k řízení projektů, a to na různých pozicích jak z hlediska typu projektu, jeho zaměření či pozice v týmu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím