Praxe

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021

PředmětPraxe (PRX-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Mgr. Blanka Šimánková Hornová, Ph.D. ( hornovab@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů22
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 6 22 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 6 22 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Studijní opora v LMS Moodle
  • Portál praxí, https://praxe.vspj.cz/

  • Materiály z předmětů, na které výkon praxe nejvíce navazuje

  • Průvodce praxí, https://pruvodce.vspj.cz/kcr-pruvodce
  • Směrnice k odborné praxi pro studenty VŠPJ

Anotace

Cílem je propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi a získání zkušeností z různých organizací cestovního ruchu. Praxe je
zaměřena na trénink v rámci různých pozicí v cestovním ruchu. Jedná se o souvislou 14-týdenní praxi, kdy student získává praktické
zkušenosti z oboru.
V rámci praxí studentů studijního programu Cestovní ruch spolupracuje VŠPJ s několika desítkami podnikatelských subjektů doma i v
zahraničí. Jedná se zejména o ubytovací zařízení, cestovní kanceláře, organizace destinačního managementu, ale také muzea, zámky a jiné
atraktivity cestovního ruchu. Studenti mají možno na základě spolupráce se zahraničními zprostředkovatelskými agenturami absolvovat
praxi v hotelu ve Španělsku nebo Řecku. V průběhu praxe jsou studenti zařazováni na různé pozice. Část spolupracujících podniků umožňuje
studentům realizovat praxi na několika pozicích, čím student získává komplexní pohled na fungování konkrétního typu podniku.
Odborná praxe probíhá v rámci povinného předmětu, který je zakončen zápočtem. Jedním z výstupů odborné praxe může být zadání
závěrečné práce, kterou pak student řeší pro konkrétní podnik či instituci. Tento systém se již v minulosti osvědčil a je pozitivně vnímán i
poskytovateli praxí.
Kreditová dotace předmětu odpovídá reálné pracovní zátěži studenta. Výstupy odborné praxe jsou:
• deník odborné praxe, kde student podrobně zapisuje svou činnost během odborné praxe u poskytovatele praxe,
• závěrečná zpráva o průběhu a výstupech odborné praxe,
• hodnocení odborné praxe studentem,
• potvrzení o absolvování odborné praxe poskytovatelem odborné praxe včetně hodnocení studenta.
Náplň práce a další činnosti vykonávané studentem u poskytovatele odborné praxe musí svým obsahem odpovídat zaměření studijního
programu. Za posouzení odbornosti praxe je zodpovědný garant praxí.
Průběh odborných praxí studentů je upraven směrnicí „ Směrnice k odborné praxi pro studentyVŠPJ“, která je dostupná v informačním
systému školy:
• https://www.vspj.cz/skola/vnitrni-predpisy/stahnout/soubor/1399.
S částí poskytovatelů praxe je uzavřena „Rámcová smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů“:
• https://is.vspj.cz/soubory/download/soubor/1529
Dále jsou smluvy uzavírany na základě aktuální poptávky ze strany organizace.
Pro zabezpečení odborných praxí je vytvořen seznam pracovišť možných pro odborné praxe studentů, kdy tento seznam je volně přístupný na
portálu:
• https://praxe.vspj.cz
Studenti si odbornou praxi zajišťují individuálně. Odborná praxe může být studentovi uznána podle čl. 16 Studijního a zkušebního řádu VŠPJ
i na základě pracovních zkušeností, které student získal jinak než v rámci studia na VŠPJ.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím