Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětInformační a rezervační systémy v cestovním ruchu (IRT-2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantPaedDr. František Smrčka, Ph.D. ( smrcka@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 5 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do terminologie (rezervační a informační systémy, rozdělení, příklady)
 • Informační systémy pro cestovní ruch
 • Tvorba audiovizuálních dat a způsoby prezentace prostřednictvím Internetu
 • Rezervační systém cestovní kanceláře
 • GDS Galileo (rezervace letenek, praktika)
 • ArcGis (kartogram, kartodiagram, praktika)
 • Základy GPS, navigace, aplikace pro navigace
 • Sociální média v cestovním ruchu
 • Mobilní technologie a jejich využití v cestovním ruchu
 • Internetové stránky
 • Slevové portály
 • Využití informačních technologií v CRM a marketingovém průzkumu
 • Trendy v informačních technologiích v cestovním ruchu

Doporučená literatura

 • Zelenka, J. a Kysela,J.(2013). Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Smrčka, F. (2016). Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu: elearningová opora. Jihlava: VŠPJ.
 • Pruša, J. (2007). Svět letecké dopravy. Praha, Galileo CEE Service ČR s. r.o. :2007.ISBN 978-80-239-9206-9 HOJGR, R. GPS praktická uživatelská příručka. Brno, Cpress.
 • Egger, R. a Buhalis,D.(2008). eTourism Case studies: Management & Marketing issues in eTourism.. Oxford : Butterworth-
  Heinemann.
 • Gajdošík, T. ,Gajdošíková, Z. a Marčeková, R.(2017). Informačné technológie v cestovnom ruchu. Bratislava: Wolters Kluwer.

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti rezervačních a informačních systémů používaných v cestovním ruchu. Dále
kurz studenty informuje o satelitní navigaci a jejím využitím v cestovním ruchu. Získá informace o konkrétních informačních systémech pro
cestovní ruch, které jsou dostupné na trhu. Studenti se také prakticky seznámí s rezervačním systémem Galileo, se základy GIS.
Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních pojmů z informačních a rezervačních systémů v cestovním ruchu, na globální, celostátní
regionální a lokální informační systémy, GIS, sociální média, mobilní aplikace. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata prakticky.
Znalosti: Student zná základní globální, regionální a lokální systémy, princip rezervace letenek a internetové aplikace, které jsou využitelné
pro cestovní ruch. Student dokáže formulovat požadavky na informační systém v cestovním ruchu a vhodný vybrat.
Dovednosti: Student umí pracovat s konkrétním informačním systémem. Dokáže používat gps přístroje. Umí najít a rezervovat letenku,
automobil a ubytování pomocí globálních a dalších informačních systému. Student umí rezervovat letenky pomocí GDS Galileo. Student se
orientuje se v jednotlivých informačních nástrojích a moderních systémech v různých oblastech cestovního ruchu. Dokáže aplikovat své
poznatky na straně nabídky i poptávky.
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v trendech informačních a rezervačních technologií v cestovním ruchu. Umí předvídat vývoj
informačních a rezervačních technologií a zvolit správný informační systém. Dokáže využít novinek v internetových aplikacích pro cestovní
ruch.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím