Seminář k bakalářské práci

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětSeminář k bakalářské práci (SBP-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Ivica Linderová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Cvičení4 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 5 5 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 5 5 kr. ZA

Sylabus

  • Cíl a dílčí cíle bakalářské práce
  • Výzkumné otázky
  • Osnova bakalářské práce
  • Metodika řešení bakalářské práce
  • Úvod do teoretické části bakalářské práce

Doporučená literatura

  • Podle zvoleného tématu bakalářské práce.
  • Linderová, I., Scholz, P. a Munduch, M. (2016). Úvod do metodiky výzkumu. Vysoká škola polytechnická Jihlava.
  • SP č. 5/2017 - Směrnice k zamezení plagiátorství na VŠPJ
  • SP č. 2/2020 - Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ

Anotace

Bakalářská práce je závěrečnou prací prvního stupně vysokoškolského studia. Student v ní prokáže schopnost práce s vědeckou a odbornou literaturou, schopnost analytického myšlení při řešení zadaného problému, schopnost kritického myšlení při aplikaci poznatků do praxe.
Bakalářská práce by měla mít přínos pro praxi nebo by se měla zabývat podrobnějším zkoumáním jevu či problému, který není v literatuře zatím dostatečně zpracován (např. nové trendy ve službách cestovního ruchu apod.).

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím