Trvale udržitelný cestovní ruch

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětTrvale udržitelný cestovní ruch (TUCR)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. ( pachrova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 5 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Definice a historie trvale udržitelného rozvoje
 • Agenda 21, Místní agenda 21, Agenda 2030
 • Dopady cestovního ruchu do přírodního, ekonomického a socio-kulturního prostředí destinace
 • Filosofie a koncepce udržitelného cestovního ruchu
 • Koncept únosné kapacity území
 • Koncept životního cyklu destinace
 • Monitorování a indikátory udržitelnosti cestovního ruchu
 • Ekoturismus a další žádoucí druhy a formy cestovního ruchu
 • Cestovní ruch v chráněných územích
 • Management udržitelného rozvoje cestovního ruchu
 • Marketing udržitelného cestovního ruchu

Doporučená literatura

 • studijní materiály v elearningovém kurzu předmětu
 • Pachrová, S. (2011). Trvale udržitelný cestovní ruch. Studijní opora. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
 • Pásková, M. (2014). Udržitelnost cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 335 s.
 • Leslie, D. (2015). Responsible tourism: concepts, theory and practice. Wallingford: CABI, 179 s.
 • Hall, C.M., Gosling, S., Scott, D. (2017). The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability. Routledge: New York, 529 s.
 • Zákon č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Anotace

Cílem předmětu je integrovat dosud získané znalosti studentů v oblasti cestovního ruchu, podnikání, marketingu, plánování a řízení cestovního ruchu do podmínek udržitelného a konkurenceschopného cestovního ruchu jako jediného perspektivního způsobu jeho rozvoje. Přednášená problematika zahrnuje komplexní pohled na alternativy plánování a řízení udržitelného cestovního ruchu a vytváří ucelený přehled o vlivech cestovního ruchu na přírodní, ekonomické a socio-kulturní prostředí destinace. Využívány jsou i četné případové studie. Na cvičeních je věnována pozornost podrobnějšímu rozebrání probírané problematiky a prezentacím studentů (seminární práce, nebo výsledky projektů).


Znalosti: Student umí definovat trvale udržitelný rozvoj i trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Student umí vysvětlit filosofii trvale udržitelného rozvoje a umí zdůvodnit nezbytnost tohoto přístupu při plánování a řízení cestovního ruchu. Student umí popsat legislativní a koncepční rámec udržitelného cestovního ruchu, včetně Agendy 21, Místní agendy 21 a Agendy 2030. Student umí vyjmenovat a vysvětlit negativní i pozitivní dopady cestovního ruchu na přírodní, sociální a kulturní prostředí destinace. Student umí popsat a vysvětlit koncept únosné kapacity území i koncept životního cyklu destinace. Student umí popsat činnosti managementu zaměřeného na udržitelnost cestovního ruchu destinace a umí vysvětlit vhodné metody marketingu. Student umí vyjmenovat indikátory udržitelnosti cestovního ruchu a umí popsat jejich monitorování. Student umí vyjmenovat a popsat šetrné formy cestovního ruchu a umí zhodnotit jejich význam v rozvoji cestovního ruchu. Student umí vyjmenovat a charakterizovat nejvýznamnější chráněná území České republiky z pohledu předpokladů pro rozvoj a aktuálního stavu cestovního ruchu.


Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat data o cestovním ruchu ve vybraném území a umí navrhnout a prezentovat možnosti rozvoje udržitelného cestovního ruchu vybraného podniku/destinace cestovního ruchu. Student bude schopen pod odborným vedením zastávat funkci destinačního managera, prakticky aplikovat základní koncepty udržitelného cestovního ruchu a monitorovat jeho indikátory.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v problematice udržitelného rozvoje a nutnosti udržitelnosti cestovního ruchu, umí předvídat dopady neřízeného cestovního ruchu na destinaci a dokáže používat své odborné znalosti pro účinný destinační management. Student průběžně sleduje a vyhodnocuje situaci v oboru v českém i mezinárodním kontextu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím