Komunální a regionální politika v cestovním ruchu

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětKomunální a regionální politika v cestovním ruchu (KRP)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Tomáš Čihák
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 PV 4 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 PV 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Stát a jeho funkce
 • Politika jako nástroj výkonu veřejné správy ve vztahu k cestovnímu ruchu
 • Legislativní rámec obcí a krajů při rozvoji cestovního ruchu
 • Veřejná správa, její orgány a způsob organizace
 • Vymezení vztahu cestovního ruchu a veřejné správy
 • Samospráva a její orgány na úrovni obce a kraje
 • Možnosti rozvoje cestovního ruchu a orgány obce
 • Možnosti rozvoje cestovního ruchu a orgány vyšších samosprávných celků
 • Dokumenty obecních a krajských samospráv při rozvoji cestovního ruchu
 • Cestovní ruch v územních plánech obcí a zásadách územního rozvoje kraje
 • Rozpočty obcí a krajů při rozvoji cestovního ruchu
 • Komplexní hodnocení předpokladů cestovního ruchu v obcích a krajích ČR

Doporučená literatura

 • Platná legislativa ČR
 • Balík, S. (2009). Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s.,. 250 s.
 • (2006). Obecní samospráva: zákon o obcích v komentovaném znění. Brno: Ve spolupráci s nakladatelstvím
  Doplněk vydalo Občanské sdružení pro region, 93 s.
 • Filip, J. a Svatoň, J. (2011). Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 264 s.
 • webové stránky krajů a obcí
 • Vedral, J. (2008). Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 861 s.

Anotace

Cílem předmětu je seznámení studentů s principy, pravidly a mechanismy fungování veřejné správy a s možnostmi jejich využití za účelem rozvoje cestovního ruchu pro různé územní celky.


Znalosti: Student dovede strukturovaně a podle úrovně administrativně správního nebo jiného územního členění popsat a vysvětlit principy, pravidla a mechanismy fungování veřejné správy uplatnitelné za účelem podpory a rozvoje cestovního ruchu.


Dovednosti: Student dokáže získané poznatky aplikovat do prakticky využitelných návrhů rozvoje cestovního ruchu pro příslušný administrativně správní celek (obec, město, správní obvod, mikroregion, kraj, …) a to s odpovídajícím přesahem a zohledněním návazností.


Obecné způsobilosti: Student je schopen analyzovat obecné a identifikovat zvláštní předpoklady cestovního ruchu ve vztahu k různým územním celkům a územně diferencované veřejné správě.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím