Cizí jazyk II u2– ruština

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk II u2– ruština (RUJ2-3)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 CJ 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • L4 - Výchozí text
 • 1. pád číslovek 30 – 60 a 100 – 900
 • Podstatná jména po číslovkách. Podstatná jména (брат, мама) v 1. – 3. pádě j. č. Osobní zájmena v 1. a 3. pádě.
 • Časování sloves звонить, быть, учить, посмотреть. Telefonování.
 • L5 - Výchozí texty
 • Podstatná jména po číslovkách 2, 3, 4. Věty typu: Папа – врач. Он врач. Věty typu: У тебя есть брат? У меня есть брат. У меня нет брата.
 • Osobní zájmena v 1. – 3. pádě. Přivlastňovací zájmena v 1. pádě j. a mn. č. Časování sloves работать, учиться.
 • Семья.
 • L6 - Výchozí texty
 • Věty typu: Папа работает врачом. 7. pád j. č. vybraných podstatných jmen. Názvy profesí mužů a žen. 4. pád osobních zájmen.
 • Časování slovesa хотеть. Rozlišování slovesných tvarů нравится, нравятся, интересует, интересуют.
 • Профессия.

Doporučená literatura

 • JELÍNEK, Stanislav, et al. Радуга по-новому 1 : učebnice ruštiny. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 128 s. ISBN 9788072386898.

 • E-learningová opora Cizí jazyk II u2- ruština. Jihlava: VŠPJ,2019

Anotace

Kurz je doporučen studentům, jejichž mateřským jazykem není ruština.


Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A1/A2. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích. 


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím