Cizí jazyk II u2– španělština

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk II u2– španělština (SPJ2-3)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Eva Tomanová ( tomanova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 CJ 2 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 CJ 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • Osnova předmětu:
  1. Gramatika: přítomný čas – nepravidelná slovesa, číslovky.
  2. Gramatika: slovesa „být“ (ser, estar, haber)
  3. Gramatika: stupňování přídavných jmen.
  4. Gramatika: příčestí minulé, složený minulý čas.
  5. Gramatika: přímý a nepřímý předmět vyjádřený nepřízvučným tvarem osobního zájmena.
  6. Gramatika: vytýkací konstrukce, označení data
  7. La casa, la pensión,(reservaciones)
  8. Orientación en el mapa
  9. Fiestas
  Každé téma může zabrat jednu až několik hodin seminářů.

Doporučená literatura

 • Králová, V., Krbcová, M., Dekanová, A., Chacón, GIL P.(2011). Fiesta I. Plzeň: Fraus.Povinná(2012). E-learningová opora. Jihlava: VŠPJ.PovinnáNěmcová, J., Kalábová, M.(2005). 2000 nejpoužívanějších španělských slov. Brno: CP Books.DoporučenáValerio Báez, S.J., Dubský, J., Králová, J.(2008). Moderní gramatika španělštiny. Plzeň: Fraus.DoporučenáMacínová, O., Mlýnková, L.(2010). Velká španělská gramatika. Brno: Computer Press.Doporučená

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické využití nabytých znalostí, rozvojvšech jazykových dovedností.                                                                                                   Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A0+/A1. Student zná zásady používání obecného jazyka v běžnýchživotních situacích.                                                                                                            Dovednosti: Student rozumí základům obecného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je,analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je.                                                                        Gramatické znalosti umí aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základyobecného jazyka v běžných životních i profesních situacích.                                                                                                                              Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v základním cizojazyčném materiálu a jiných zdrojích. Umí zdroje citovat a veřejněprezentovat výsledky své práce.


Předmět je určen pro studenty se základními znalostmi španělského jazyka. Studenti pracují s učebnicí Fiesta, která je doplňována cvičeními a texty z e-learningu, popř. jiných studijních materiálů. Studenti zde procvičují a prohlubují získané znalosti, základní morfologické, syntaktické struktury. Na cvičeních se rozvíjí všechny řečové dovednosti, klade se však důraz na mluvení a poslech. Na cvičeních jsou studenti připravováni na situace, do kterých se mohou dostat vběžném i pracovním životě.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím