Cizí jazyk II u3– španělština

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk II u3– španělština (SPJ2-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Eva Tomanová ( tomanova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 3 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 CJ 3 3 kr. ZA

Sylabus

  • 1. Gramatika: přítomný čas – nepravidelná slovesa, číslovky.2. Gramatika:rozkaz I, II, ukazovací zájmena.3. Gramatika: tvoření a stupňování příslovcí, přízvučné tvary přivlastňovacích zájmen.4. Gramatika: perfektum, neurčitá a záporná zájmena.5. Gramatika: dvojí zápor ve větě, předložky ve výrazech s časovým významem.6. Compras, reservaciónes7. Orientación en el mapa8. La consulta del médico9. Currículum vitae Každé téma může zabrat jednu až několik hodin seminářů.

Doporučená literatura

  • Králová, V., Krbcová, M., Dekanová, A., Chacón, GIL P.(2011). Fiesta I. Plzeň: Fraus.Povinná(2012). E-learningová opora. Jihlava: VŠPJ.PovinnáNěmcová, J., Kalábová, M.(2005). 2000 nejpoužívanějších španělských slov. Brno: CP Books.DoporučenáCastro, F., Marín, F., Morales, R., Barroso, R. a Barroso,C..(2008). Nuevo Ven- Libro del alumno. Praha: Edelsa.DoporučenáMacínová, O., Mlýnková, L.(2010). Velká španělská gramatika. Brno: Computer Press.Doporučená

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A1/A2. Student zná zásady používání obecného a základů odbornéhojazyka v běžných životních a profesních situacích.Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace,třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používatzáklady obecného i odborného jazyka v běžných životních i profesních situacích.Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v základním cizojazyčném materiálu a jiných zdrojích. Umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.


Předmět je určen pro studenty  se základními znalostmi španělského jazyka. Student se orientuje v  gramatických strukturách na úrovni A1/A2. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.Studenti pracují s učebnicí Fiesta!, která je doplňována cvičeními a texty ze-learningu, popř. jiných studijních m,ateriálů. Studenti zde procvičují a prohlubují získané znalosti, základní morfologické, syntaktické struktury a seznamují se s jednoduchou odbornou terminologií. Na cvičeních se rozvíjí všechny řečové dovednosti, klade se však důraz na mluvení a poslech. Na cvičeních jsou studenti připravováni na situace, do kterých se mohou dostat v běžném i pracovním životě. Nabyté řečové dovednosti a znalosti,pak následně prokazují v krátkých prezentacích ve španělském jazyce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím