Cizí jazyk II u5– španělština

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk II u5– španělština (SPJ2-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Eva Tomanová ( tomanova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 CJ 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

  • 1. Gramatika: plusquamperfektum 2. Gramatika:přímá a nepřímá řeč 3. Gramatika: souslednost časů, opisné vazby 4. Gramatika: vztažná zájmena, podmiňovací způsob jednoduchý 5. Gramatika: opisné pasívum, polovětné konstrukce, subjunktiv přítomného času 6. Comida espaňola 7. Cultura 8. Atracciones culturales 9. Geografía 10. Monumentos 11. La Espaňa de los curiosos Každé téma může zabrat jednu až několik hodin seminářů.

Doporučená literatura

  • Králová, V., Krbcová, M., Dekanová, A., Chacón, GIL P.(2011). Fiesta I. Plzeň: Fraus.Povinná(2012). E-learningová opora. Jihlava: VŠPJ.PovinnáNěmcová, J., Kalábová, M.(2005). 2000 nejpoužívanějších španělských slov. Brno: CP Books.DoporučenáCastro, F., Marín, F., Morales, R., Barroso, R. a Barroso,C.(2008). Nuevo Ven- Libro del alumno. Praha: Edelsa.DoporučenáMacínová, O., Mlýnková, L.(2010). Velká španělská gramatika. Brno: Computer Press.Doporučená

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována napraktické využití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A2/B1. Student zná zásady používání obecného a základů odbornéhojazyka v běžných životních a profesních situacích.Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace,třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používatzáklady obecného i odborného jazyka v běžných životních i profesních situacích.Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v základním cizojazyčném materiálu a jiných zdrojích. Umí zdroje citovat a veřejněprezentovat výsledky své práce


Předmět je určen pro studenty  se základními znalostmi španělského jazyka. Student se orientuje v  gramatických strukturách na úrovni A2/ B1. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.Studenti pracují s učebnicí Fiesta!, která je doplňována cvičeními a texty ze-learningu, popř. jiných studijních m,ateriálů. Studenti zde procvičují a prohlubují získané znalosti, základní morfologické, syntaktické struktury a seznamují se s jednoduchou odbornou terminologií. Na cvičeních se rozvíjí všechny řečové dovednosti, klade se však důraz na mluvení a poslech. Na cvičeních jsou studenti připravováni na situace, do kterých se mohou dostat v běžném i pracovním životě. Nabyté řečové dovednosti a znalosti,pak následně prokazují v krátkých prezentacích ve španělském jazyce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím