Matematika

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětMatematika (MATcr-1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
Garantdoc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Funkce: přehled elementárních funkcí, limita funkce, spojitost funkce.
 • Derivace: vzorce a pravidla.
 • Derivace vyšších řádů, tečna a normála.
 • L´Hospitalovo pravidlo, asymptoty.
 • Monotonie, lokální extrémy, zakřivenost grafu, inflexní body.
 • Vyšetřování průběhu funkce, globální extrémy.
 • Aproximace: diferenciál, Taylorův a McLaurinův polynom, Hornerovo schéma.
 • Aritmetické vektory, lineární nezávislost, matice, typy matic, hodnost matice.
 • Soustavy rovnic, Frobeniova věta, Gaussův a Jordanův algoritmus.
 • Determinanty.
 • Maticová algebra.
 • Maticové rovnice.
 • Řešení soustav s regulární maticí různými metodami.
 • Informace o zkouškách, vzorová zkoušková písemka.

Doporučená literatura

 • Hojdarová, M., Krejčová, J., Zámková, M., Matematika 1 pro obory Finance a řízení a Cestovní ruch, skripta, VŠPJ, Jihlava, 2014
 • Klůfa, J., Matematika pro studenty VŠE, Ekopress, Praha 2011
 • Moučka, J., Rádl, P., Matematika pro studenty ekonomie. Grada, edice Expert, 2010
 • Kraus, M., Matematika 1, učební text VŠP Jihlava, 2008

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti matematické analýzy a lineární algebry. Posluchači by si měli osvojit základní početní dovednosti důležité pro práci s funkcemi jedné proměnné a pro řešení soustav lineárních rovnic. Přednášky jsou zaměřeny na výklad jednotlivých pojmů, základních početních postupů a řešení vzorových příkladů. Cvičení slouží k procvičování látky.


Znalosti: Absolvent dokáže načrtnout grafy elementárních funkcí na základě diferenciálního počtu, dále zná základní pojmy z lineární algebry (matice, determinant apod.).


Dovednosti: Absolvent umí vyhledávat extrémy funkcí jedné proměnné a určovat další specifické vlastnosti související s derivací funkce. Absolvent umí řešit soustavy lineárních rovnic.


Obecné způsobilosti:  Absolvent je schopen pracovat s funkcemi jedné proměnné, které jsou základním popisem závislosti veličin.  Dále je absolvent obeznámen se základními algoritmy lineární algebry, které jsou základem pro lineární programování sloužící k optimalizaci lineárních problémů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím