Právo v technické praxi

Studijní plán: Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021

PředmětPrávo v technické praxi (xPTP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantJUDr. Alena Prchalová, Ph.D. ( prchaloa@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 PV 5 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 PV 5 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 PV 5 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 PV 5 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 PV 5 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 PV 5 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 PV 5 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 PV 5 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 PV 5 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 PV 5 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 PV 5 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky
  • Teorie práva I.
  • Teorie práva II., Státní symboly
  • Ústava, Listina základních práv a svobod
  • Pracovní právo I. část
  • Pracovní právo II. část
  • Obchodní právo - společnosti
  • Živnostenský zákon
  • Občanské právo – základy občanského práva
  • Státní správa a samospráva
  • Správní právo – správní řízení
  • Rodinné právo, autorské právo
  • Trestní právo, Soudní soustava v ČR

Doporučená literatura

 • Povinná:
  1. BEJČEK, J., HAJN, P., KOTÁSEK, J. aj. Nástin obchodního práva I. 2. vyd. Brno: Tribun EU s. r. o., 2011.
  ISBN 978-80-210-5031-0.
  2. KADEČKA, S., PRŮCHA, P. Správní právo – obecná část. 2. vyd. Adamov: MIKADAPRESS s. r. o., 2008.
  ISBN 978-80-210-4588-0.
  3. BRUNA, Z. Základy práva. Jihlava: VŠPJ, 2006.
  4. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
  5. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  6. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v p. z.

  Doporučená:

  • Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR, v platném znění.
  • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, v platném znění.
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění.
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
  • Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, v platném znění.
  • Zákon č. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění.
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.
  • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění.

Anotace


Cíle:


Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z vybraných oblastí právního řádu ČR, naučit je orientovat se v právním řádu, osvojit si vztahy mezi jednotlivými právními předpisy, pochopit a umět vysvětlit legislativní proces schvalování právních předpisů. Přednášky jsou zaměřeny na výklad důležitých ustanovení vybraných právních předpisů s tím, aby je student mohl využít ve svém dalším životě a praxi.Znalosti:


Student zná a popíše legislativní proces vzniku právních předpisů, založení obchodních společností. Umí se orientovat v základních právních předpisech, ví, kdy nabývají účinnosti, vysvětlí možnosti skončení pracovního poměru, zná opravné prostředky ve správním řízení, základní práva a svobody. Orientuje se v základech práva občanského, rodinného a trestního.


 Dovednosti:


Student umí vyhledat příslušný právní předpis a orientuje se v jeho struktuře. Je schopen interpretovat a aplikovat základní právní předpisy.


 Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v právním systému ČR. Průběžně sleduje přijímání nových právních předpisů
a ví, kde si je může vyhledat. Dokáže si poradit se základními problémy ve vybraných právních oblastech.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím