Nauka o materiálech I

Studijní plán: Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětNauka o materiálech I (NM1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Mgr. Lucie Zárybnická, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 2 kr. ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 1 2 kr. ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 1 2 kr. ZK

Sylabus

 • Úvod a historický přehled materiálů, krystalická a amorfní struktura, základy termodynamiky, fáze a difuze kovových soustav
 • Deformace napětí, rekrystalizace, tepelně-mechanické namáhání
 • Struktura (mřížka a její uspořádání), mechanické vlastnosti, zkoušení struktury a vlastností
 • Rovnovážné diagramy, soustava Fe-C, slitiny železo-uhlík
 • Metalurgie železa, legování
 • Fázové přeměny v ocelích a litinách, austenizační diagramy, diagramy IRA, ARA, základy tepelného a chemicko-tepelného zpracování ocelí a litin
 • Měď a slitiny mědi
 • Hliník a slitiny hliníku
 • Ostatní neželezné kovy a jejich slitiny
 • Plasty – základní rozdělení a vlastnosti, reaktoplasty – pryskyřice a pryže
 • Plasty – termoplasty
 • Kompozitní materiály a ostatní nekovové materiály

Doporučená literatura

 • Čižmárová E., Sobotová J.: Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. V Praze: České vysoké učení technické, 2014
 • Ehrenstein GW.: Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009
 • Kopec B.: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí: (nauka o materiálu IV). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008
 • Kolíbal Z.: Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů. V Brně: VUTIUM, 2010
 • Ducháček V.: Polymery: výroba, vlastnosti, zpracování, použití. Vyd. 3., přeprac. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2011
 • Marikani A.: Materials science, PHI Learning Pvt. Ltd., 2017. 572 s, ISBN 978-81-2035-301-5
 • Jones DRH., Ashby MF.: Engineering Materials 1: An Introduction to Properties, Applications and Design, Butterworth-Heinemann, 2018. 472 s, ISBN 978-00-8096-665-6
 • Ptáček L.: Nauka o materiálu I, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. 2001. 505 s. ISBN 80-7204-193-2.

Anotace

Předmět Nauka o materiálu prohlubuje základní znalosti materiálového inženýrství, které jsou požadovány od středních a vyšších technických pozic ve výrobní sféře. Cílem je orientace v základech metalurgie, fyzikální chemie kovů, struktuře kovových materiálů, zpracování nejvýznamnějších barevných kovů, polymerních materiálů a kompozitů. Důraz je kladen na pochopení struktury a vlastností materiálů ve vztahu k průmyslové výrobě.


 


Znalosti: Student umí popsat, co je předmětem zájmu nauky o materiálu, vysvětlit podstatu volby, zpracování a užitných vlastností materiálu s vlivem na hospodárnost provozu. Student se dále umí orientovat v materiálových listech, materiálových a technologických vlastnostech stěžejních materiálů.


 


Dovednosti: Student umí aplikovat materiálové vlastnosti při rozhodování v konstrukční a technologické výrobní činnosti, využívá znalostí materiálů s jistotou a je schopen analyzovat a řešit náročné výrobní problémy ve spolupráci s dodavateli materiálů, analytickými laboratořemi a je schopen diskutovat o vztazích mezi strukturou a užitnými vlastnosti materiálů.


 


Obecné způsobilosti: Student umí rozpoznat materiálové vlastnosti, přičemž se klade důraz mezi hloubkové pochopení struktur materiálů, orientace mezi materiály a jejich charakteristikami.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím