Základy efektivní komunikace a prezentace

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětZáklady efektivní komunikace a prezentace (ZEK-ATP-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • Komunikační proces, komunikace verbální, neverbální, paraverbální
 • Kladení otázek, aktivní naslouchání
 • Zpětná vazba, kritika, pochvala
 • Asertivita
 • Řečnické triky
 • Tým, týmové role, komunikace v týmu
 • Rétorika, druhy řečnických projevů
 • Strach z vystupování, zvládání trémy, zdravé sebevědomí
 • Přesvědčivý projev, motivace
 • Prezentační dovednosti, vystupování s mikrofonem a před kamerou
 • Prodejní dovednosti
 • Etika, etiketa, etické kodexy
 • Firemní kultura
 • Interkulturní rozdíly v komunikaci

Doporučená literatura

 • Povinná literatura
 • POTTS, C., POTTS, S. Asertivita – umění být silný v každé situaci. Praha, Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5197-9.
 • HELCL, Z. Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách – Osvědčené rady a příklady z praxe. 1. vyd. Praha, Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4770-5.
 • NEVOLOVÁ, M. Přestaň prezentovat, začni vyprávět. Praha, Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5664-6.
 • Studijní opora v LMS Moodle
 • Doporučená lietartura
 • BRUNO, T., ADAMCZYK, G. Řeč těla. Jak rozumět signálům těla a cíleně je používat. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4592-3.
 • ŠPAČKOVÁ, A. Trénink techniky řeči. Praha, Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5578-6.
 • BORG, J. Umění přesvědčivé komunikace. Praha, Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4821-4.

Anotace

Cílem předmětu je rozvoj verbálních schopností studentů a kultury jejich veřejného projevu. Studenti získají v rovině teoretické zkladní informace nezbytné ke komunikaci a přesvědčivému veřejnému vystupovní z teorie komunikace, psychologie a pravidel společenského chování. Výuka je orientována aplikačně na rozvoj schopnosti vhodně komunikovat s ohledem na aktulní situaci, vystupovat před publikem, prezentovat a zvládat trému.


 


Znalosti: Student umí vysvětlit základní pojmy z teorie komunikace a chápe jejich souvislosti. Je si vědom, jak je komunikační proces ovlivňován kulturním prostředím a jeho účastníky. Student zná základní pravidla vystupování na veřejnosti, prezentování, zvládání trémy a společenského chování.


 


Dovednosti: Student dovede vhodně komunikovat s ohledem na danou situaci a účastníky komunikačního procesu. Student je schopen rozpoznat manipulativní komunikační metody a techniky a adekvátně na ně zareagovat. Student je schopen podat v daném časovém limitu a před publikem přesvědčivý a smysluplný řečnický výkon na odborné téma.


 


Obecné způsobilosti: Prostřednictvím zdravé a funkční komunikace student rozvíjí svoji osobnost a vytváří sť sociálních vztahů. Student umí využívat techniku (např. mikrofon) potřebnou pro vystupování na veřejnosti a při sledování projevu jiných řečníků dokáže rozpoznat případnou manipulaci.


 Osnova předmětu: • Komunikačn proces, komunikace verbln, neverbln, paraverbln

 • Kladen otzek, aktivn naslouchn

 • Zpětn vazba, kritika, pochvala

 • Asertivita

 • Řečnick triky

 • Tm, tmov role, komunikace v tmu

 • Rtorika, druhy řečnickch projevů

 • Strach z vystupovn, zvldn trmy, zdrav sebevědom

 • Přesvědčiv projev, motivace

 • Prezentačn dovednosti, vystupovn s mikrofonem a před kamerou

 • Prodejn dovednosti

 • Etika, etiketa, etick kodexy

 • Firemn kultura

 • Interkulturn rozdly v komunikaci

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím