Anglický jazyk /ATP-u6

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022

PředmětAnglický jazyk /ATP-u6 (AJ6)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace


Cíl: Cílem předmětu je zvládnutí odborného anglického jazyka a znalostí a dovedností potřebných k efektivní komunikaci v angličtině v profesním a akademickém prostředí. Dalším cílem je zvýšení autonomie studentů, lepší porozumění jejich vlastním jazykovým potřebám spojeným s profesní praxí a plánování individuálních studijních aktivit k jejich uspokojení jak v rámci předmětu, tak v praxi. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. komunikace s klienty, spolupracovníky, podřízenými nebo vědeckými kolegy, prezentování a obhajování svých výsledků, vysvětlování, instruování, obchodní jednání, diskuse a disputace. Student analyzuje a zná své vlastní potřeby dalšího vzdělávání v odborném anglickém jazyce.Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen vyhledat informace v anglicky psaném zdroji, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v mnoha profesních situacích, umí dávat instrukce, hovořit o všech aspektech své odbornosti, účastnit se jednání, prezentovat své výsledky, obhajovat názory, adekvátně se písemně vyjadřovat za různými profesními a akademickými účely.Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce. Komunikuje ústně i písemně v různých profesních a akademických situacích. Je schopen autonomně vyhodnotit své potřeby dalšího jazykového vzdělání v profesní oblasti, naplánovat a implementovat aktivity k jejich naplnění a vyhodnotit svůj pokrok.Osnova předmětu:
 • Numerical analysis software; mathematical expressions

 • Mechanics; describing materials and machines

 • Electric circuits; graph interpretation

 • Industry 4.0; expressing trends

 • Industry and the environment; procedures and precautions

 • Scientific paper; preparing a literature review

 • Product lifecycle management; reporting changes

 • Computer-aided technologies; drawing instructions

 • Simulations and modelling; describing a process

 • Analysing and optimising; writing a summary

 • Job searching in engineering; CV and résumé

 • Writing a thesis, fundamentals of academic writing


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím