Management ve zdravotnictví

Studijní plán:

PředmětManagement ve zdravotnictví (MANZ-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Jarmila Cmuntová
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 6 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 6 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 5 2 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 6 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 6 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 6 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Techniky prognózování - statistické techniky, Delfská technika. Strategické analýzy - SWOT analýza, analýza silových polí, analýza příčin a důsledků. Strategické plánování – definování vize organizace.
 • 2. Vedení - styly práce vedoucích, moc řídícího pracovníka, techniky motivace a stimulace pro řešení úkolů v organizaci, kooperace a soutěživost ve skupině, možnosti rozvoje osobnosti managera. Rozdělování kompetencí a pravomocí, delegování pravomocí.
 • 3. Management změn. Odpor ke změnám a způsoby jeho zvládání
 • 4. Reingeneering v organizaci
 • 5. Řízená péče a DRG systém. Nástroje řízené péče.
 • 6. Case management, plánované propouštění pacientů. Mapy péče (kritické cesty).
 • 7. Management kvality – význam, standardy, audity, akreditace
 • 8. Tvorba standardů v ošetřovatelství.
 • 9. Management kvality – desetikrokový model zavádění kontinuálního zvyšování kvality.
 • 10. Management rizik, Management času
 • 11. Základy marketingu pro zdravotnický sektor

Doporučená literatura

 • GLADKIJ, I., HEGER. L., STRNAD, L.: Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování, Brno: IDV PZ ,1998.
 • GROHAR-MURRAY, M.E.: Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče, Grada, 2000
 • KOUBEK, J.: Řízení lidských zdraojů, 2. vyd., Praha: Management Press,1998
 • DIONELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M.: Management, 1. vyd., Praha: Grada, 1997.
 • KOONTZ, H., WEIHHRICH, H.: Management, Praha, Victoria Publishing, 1993
 • KOTTER,J.P.: Vedení procesu změny, Mangent Press, 2000
 • LEPIEŠOVÁ, E. a kol.: Management v ošetrovatelstve, Martin: Osveta ,1996.
 • NAKONEČNÝ, Milan: Sociální psychologie v organizaci, Grada, 2005
 • NENADÁL, J.: Měření v systémech managementu jakosti. Mangent Press, 2001
 • VARVAŘOVSKÝ, P.: Právo pro zdravotníky. Brno, IDV PZ 1996.
 • VODÁČEK, L. - VODÁČKOVÁ, O.: Management, teorie a praxe v informační společnosti.Mangent Press, 1999


Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů, vytvářením strategií řízení kvality v systémech zdravotní a sociální péče. Studenti se naučí teorii řízení kvality, metodikám vypracování standardů ošetřovatelské péče a metodám auditní činnosti. Cílem předmětu je poskytnout poznatky o principech, organizaci a řízení ošetřovatelské péče, o řízení kvality ošetřovatelské péče, o provozu, financování a organizací ošetřovací jednotky. Předmět zároveň vede, jak dosahovat osobních a kolektivních dobrých výsledků; jakým způsobem řídit sebe i ostatní. V neposlední řadě seznamuje, jak efektivně využívat dostupné zdroje, techniky a metody. Nedílnou součástí předmětu je osvojení administrativních činností ve zdravotnictví, zejména ve vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této dokumentaceCíl:


Cílem   předmětu je poskytnout poznatky o principech, organizaci a řízení ošetřovatelské   péče, o řízení kvality ošetřovatelské péče, o provozu, financování a   organizací ošetřovací jednotky.


Předmět   zároveň vede, jak dosahovat osobních a kolektivních dobrých výsledků; jakým   způsobem řídit sebe i ostatní. V neposlední řadě seznamuje, jak   efektivně využívat dostupné zdroje, techniky a metody. Nedílnou součástí   předmětu je osvojení administrativních činností ve zdravotnictví, zejména ve   vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této   dokumentace.Znalosti:


Studen zná problematiku managementu ve   zdravotnictví. Zná teorie řízení kvality,   metodiky vypracování standardů ošetřovatelské péče a metody auditní činnosti.  Dovednosti:


Student dovede vypracovat standardy a audity   ošetřovatelské péče. Dovede vést ošetřovatelskou dokumentaci. Dovede se   orientovat i v elektronické formě dokumentace.Obecné   způsobilosti:


Student   získává vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování,   poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro   činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím